สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า พ.ศ. 2445


ราชการในขวบปีที่ล่วงมานี้ เรามีความเสียใจ ที่ได้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่นที่มีพวกเหล่าร้ายตั้งตัวเป็นผู้วิเศษ หลอกลวงราษฎรในมณฑลอีสาน แลมณฑลอุดร ให้หลงเชื่อถือ แล้วก่อการกำเริบร้ายแรง จึงถึงต้องปราบปรามด้วยกำลังทหารจึงสงบ แล้วมาเกิดเหตุร้ายเงี้ยวเข้าปล้นเมืองแพร่ แลไปตีเมืองนครลำปาง ต้องส่งกำลังหัวเมืองแลกำลังทหารกรุงเทพฯ ออกไปปราบปรามจึงราบคาบ .....

ในกระทรวงนครบาล ได้ให้รวมเขตท้องที่ทุ่งแสนแสบ อันเป็นที่มีคนมาก จัดตั้งเป็นเมืองมินบุรีขึ้นอีกเมืองหนึ่ง .....

ในกระทรวงโยธาธิการ ...... รถไฟสายเพชรบุรีก็ได้ทำการจวนจะเสร็จ .....

ในกระทรวงพระนคร ได้ตั้งพระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับราชการ มาจนพ้นเวลาสามารถจะรับราชการต่อไปได้ ตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปในราชการ จะได้รับผลประโยชน์เลี้ยงชีพ ตามสมควรแก่คุณซึ่งได้มีแก่ราชการบ้านเมืองมาแต่ก่อน แลได้ตั้งพระราชบัญญัติธนบัตร ให้คนทั้งหลายอาจรับตั๋วสำคัญของกระทรวงพระคลัง ไปใช้สอยแทนตัวเงิน .....


ส่วนการพยาบาลนั้น ได้จัดตั้งโอสถสภา เพื่อประกอบยาอย่างมีคุณมากบางขนาน ..... จำหน่ายแก่ราษฎรโดยราคาอย่างถูกที่สุด ..... ในส่วนข้างพระพุทธจักรนั้น ในปีนี้ได้ตั้งพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ..... แลได้ตั้งแบบแผนให้มีมรรคนายก สำหรับช่วยพระสงฆ์กระทำการทำนุบำรุงวัด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ