สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า พ.ศ. 2446


ฝ่ายเหตุซึ่งควรเป็นที่ยินดีก็มีอยู่ด้วยมกุฎราชกุมารของเรา ซึ่งได้ออกไปเล่าเรียนอยู่ในประเทศยุโรปหลายปี ได้เรียนสำเร็จกลับมาถึงบ้านเมือง ..... 

กระทรวงโยธาธิการ การทำรถไฟสายเพชรบุรีเป็นสำเร็จได้เปิดใช้แล้ว ..... ส่วนการสร้างรถไฟสายเหนือนั้น ได้ลงมือทำการแล้วตลอดจนถึงเมืองพิจิตร แลได้ตรวจทำแผนที่ กรุยทางจนถึงเมืองพิชัยเสร็จแล้ว

กระทรวงการคลัง การธนบัตรที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อศกก่อน ควรยินดีที่มหาชนพากัน แลเห็นประะโยชน์พอใจใช้สอยมาก ..... อนึ่ง เหตุที่อัตราแลกเงินกับทองต่างประเทศ ราคาเงินลดถอยลงโดยลำดับ เกิดความลำบากขัดข้องในการค้าขายทั่วไปเป็นอันมาก จึงจำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติอัตราทำเงินบาทในโรงกษาปน์ อย่าให้อัตราเงินบาทที่จะแลกเปลี่ยนกับทองคำต่างประเทศตกต่ำลงไปได้อีก ..... แต่หวังใจว่าเมื่อราคาเงินบาทในเมืองเรา ได้ตั้งมั่นอยู่กับราคาทองคำแล้ว คงจะเป็นการสะดวกต่อไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ