สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงค์ แลข้าทูลอองธุลีพระบาทในฝ่ายหน้า
ในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2448

ก็แลในระยะปีที่ล่วงมานี้ การงานที่ได้จัดทำ เพื่อทำนุบำรุงความเจริญสุขสำราญของบ้านเมือง แลอาณาประชาราษฎร์ก็มีหลายอย่าง คือ ได้ตั้งพระราชบัญญัติแก้ไขวิธีทาส เพื่อจะเลิกล้างวิธีทาสให้หมดไป โดยรวดเร็วกว่าที่ได้ผ่อนผันไว้ แต่ก่อน

อีกอย่างหนึ่ง ได้กำหนดการที่จะเลิกบ่อนเบี้ย อันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความชั่วร้ายแก่ประชาชนให้หมดไปโดยเร็ว.....

อีกอย่างหนึ่ง ได้ตั้งพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร เพื่อจะผ่อนผันไม่ให้คนทั้งหลาย ที่ต้องกะเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร ได้รับความเดือดร้อนดังวิธีเดิม แลให้เป็นประโยชน์แก่การทหาร ตามสมควรแก่ปัจจุบันสมัย ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วย

ในปีนี้ ..... ได้อนุญาติให้บริษัทขุดคลองนาต่อออกไป ในทุ่งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนครนายก อีกทุ่งหนึ่ง

การสร้างทางรถไฟนั้น รถไฟที่ได้อนุญาตให้บริษัทำแต่กรุงเทพฯ ไปถึงแม่น้ำท่าจีน เปิดใช้การได้ในปีนี้ แล้วสายหนึ่ง แลยังจะทำแต่แม่น้ำท่าจีน ต่อจนแม่น้ำแม่กลองอีกสายหนึ่ง ส่วนรถไฟหลวงสายเหนือ ได้วางรางสำเร็จแล้วถึงปากน้ำโพ จะได้เปิดใช้การในเร็ว ๆ นี้ ทางรถไฟที่จะทำขึ้นใหม่อีกสายหนึ่ง ตั้งแต่กรุงเทพฯ ไปถึงแม่น้ำบางปะกง ก็ได้ตรวจกรุยทางสำเร็จแล้ว .....

..... เมื่อพิจารณาดูเห็นว่ารถไฟ เป็นของที่เกิดผลกำไรในการที่ทำ แลประเทศอื่น ๆ ก็ย่อมกู้เงินมาก่อสร้างทางรถไฟโดยมาก จึงตกลงให้กู้เงินต่างประเทศมาสำหรับใช้ก่อสร้างทางรถไฟอย่างประเทศอื่น การกู้เงินต่างประเทศที่เมืองเราทำเป็นครั้งแรกในปีนี้ สำเร็จได้เป็นอย่างดีดังประสงค์ ..... ส่วนการสร้างสรรพสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มหาชนนั้น รถรางที่ได้อนุญาตให้บริษัทก็ได้สำเร็จ จะได้เปิดใช้งานในเร็ว ๆ นี้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ