สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ
แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2422

แลเวลาที่ท่านทั้งปวงได้มาประชุมพร้อมกันอย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นควรที่จะกล่าวถึงการบางสิ่ง ซึ่งจะเป็นที่ยกย่องความดีของท่านทั้งปวงบ้าง และให้ท่านทราบแลเป็นที่ระลึกบ้างพอสมควร

การในเมืองตรัง ข้าหลวงได้ทำนุบำรุงจัดการหลายสิ่งหลายอย่าง ราษฎรได้มีความสุขบ้านเมืองค่อยเจริญขึ้น .....

อนึ่ง การเมืองเชียงใหม่ ซึ่งคิดจัดการทั้งปวง ก็เพื่อจะบำรุงรักษาทางพระราชไมตรีกรุงอังกฤษ..... แลซึ่งคอเวอนแมนต์อินเดีย ได้ให้เมเยอสคริดขึ้นไปตรวจการณ์ครั้งนี้ เรามีความยินดี .....

อนึ่ง การเซอร์เวย์ปากน้ำบางปะกง ได้ทำแผนที่แลปักทุ่นที่หมายสังเกตเรือเข้าออกเสร็จแล้ว แลได้วางทุ่นที่เกาะสีชัง เกาะล้าน เมื่อสิ้นฤดูลมแล้วจะวางต่อไป.....

อนึ่ง คลองซึ่งได้ขุดในสองปีนี้ แล้วเสร็จตำบลหนึ่ง ยังไม่แล้วเสร็จอีกสี่ตำบล ..... เมื่อคิดรวมคลองทั้ง 5 ตำบล เป็นที่ได้ขุดแล้ว 2175 เส้น .....

อนึ่ง เรามีความเสียใจยิ่งนักที่เจ้าพระยาไทรบุรีถึงอสัญกรรม ..... เราไว้ใจว่าบุตรของเจ้าพระยาไทรบุรี ซึ่งจะได้รับหน้าที่แทนต่อไป..... คงจะประพฤติตามแบบเจ้าพระยาไทร .....

อนึ่ง ในเร็ว ๆ นี้ พลอยนิลเกิดขึ้นในแขวงเมืองจันทบุรี และเมืองพระตะบอง ซึ่งเป็นของมีราคาเกิดขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่เมืองเรา.....

อนึ่ง การเตเลคราฟ ซึ่งได้คิดว่าจะทำแต่ก่อนนั้น บัดนี้สมเด็จเจ้าพระยาท่านเห็นว่าควรจะตัดทางใหม่ ตั้งแต่เมืองไชยา ไปถึงเมืองตรัง จะให้ออกเซอร์เวย์ในฤดูนี้ แต่จะคิดทำตั้งแต่กรุงเทพฯ ออกไปเมืองราชบุรี จนถึงเมืองเพชรบุรีไปพลางก่อน

อนึ่ง ในระหว่างนี้ เรามีความยินดีที่ได้รับท่านผู้มีบรรดาศักดิ์ ซึ่งเป็นเมืองพระราชไมตรีสองคนคือ ท่านเยเนอราลแกรนต์ เปรซิเดนต์ ยูไนติดสเตตอเมริกา คนเก่า และเซอรวิลเลียมรอบินซัน คอเวอเนอสเตรดเซตเตอลแมนต์ เมื่อท่านทั้งสองได้มาถึงเมืองเราดังนี้ เราเห็นว่าเป็นการมีประโยชน์มาก .....

อนึ่ง ราชทูตของเราได้ไปถึงเมืองเยอรมันนีเป็นครั้งแรก สมเด็จพระเจ้าเอมเปอเรอเยอรมันนี ได้ทรงรับรองสมควรแก่เกียรติยศกรุงสยาม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ