สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
ในการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ พ.ศ. 2453

..... ประเทศแถบข้างตะวันออกเรานี้ แต่เดิมมาถือว่าประเทศใดมีอำนาจที่จะข่มประเทศใกล้เคียง ให้มาอยู่ในอำนาจ แผ่อาณาเขตได้กว้างขวางเพียงเท่าใด เป็นเกียรติยศใหญ่ย่อมปรารถนาที่จะเบียดเบียนซึ่งกันแลกัน แผ่อาณาเขตให้กว้างขวาง แต่หาใครได้พิจารณาถึงประโยชน์ ที่จะได้จากภูมิประเทศอันมาก อยู่ในอำนาจนั้นไม่ ..... แต่ผลของการแย่งชิงอำนาจนั้น มีแต่ต่างเมืองต่างถึงความเสื่อมโทรม มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ..... ซึ่งไม่ใช่แต่ประเทศสยามประเทศเดียว คิดเห็นว่าการค้าขายกับนานาประเทศ ไม่เป็นการมีคุณอันใด เพราะชาวต่างประเทศ ประพฤติไม่ถูกกันกับประเพณีบ้านเมือง และมักจะถืออำนาจภายนอก เข้ามาเอารัดเอาเปรียบต่าง ๆ จึงเห็นว่าไม่ควรจะคบค้ากับประเทศใดประเทศหนึ่ง ควรสงวนพืชผลอันเกิดขึ้นในพื้นเมืองเลี้ยงกัน แต่เฉพาะชาติเดียวกันประเทศเดียวกัน

เมื่อไม่พอใจสมาคมด้วยชาติอื่น ..... ความรู้สึกปราถนาที่จะหาผลประโยชน์โดยการแลกเปลี่ยนก็สูญไป ลืมการที่จะแสวงหาประโยชน์ด้วยการเพาะปลูก ให้ใหญ่ยิ่งแพร่หลายขึ้น เพราะไม่มีทางที่จะจำหน่าย .....

ครั้นเมื่อภายหลัง ด้วยความจำเป็นที่ต้องเปิดประเทศ ให้มีการค้าขายกับนานาประเทศทิศตะวันตก ในประเทศตะวันออกนี้ เมืองใดที่เป็นแต่หยุดค้าขายแก่นานาประเทศ แต่ไม่ต้องอันตรายด้วยความย่ำยีในการแผ่อาณาเขต รู้สึกประโยชน์ของการเปิดทางค้าขาย .....

แต่ประเทศสยามเรานี้ ถึงว่าได้ปราบปรามประเทศอื่นใกล้เคียง ได้ชัยชนะมากเท่าใดแต่ก็เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องเสียท่วงทีแก่ประเทศที่ใกล้เคียง ย่ำยีเสียยับเยิน ..... อำนาจใหญ่แลความสมบูรณ์ ไม่ได้อยู่แก่ผู้ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง อำนาจ แลความสมบูรณ์ ย่อมมีแก่ประเทศที่เจริญด้วยกสิกรรม แลพานิชการ ..... การที่ห่างเหินจากสมาคมกับประเทศทั้งปวง แลห่างเหินจากการพิจารณา หาทางที่จะให้เกิดประโยชน์ เพราะไม่มีทางจำหน่าย ทำให้ชาวเรามีความรู้แลความคิดน้อยในการค้าขาย .....

ในประเทศเรารัฐบาลย่อมออกหน้า แนะนำราษฎรในกิจการทั้งปวงทุกอย่างมาแต่ไหนแต่ไร ขอให้กระทรวงเกษตร พยายามที่จะจัดการ แนะนำชาวเราให้เข้าใจ แลพยายามในการกสิกรรม แลพานิชการยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย