สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า
ในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ.2453


ในส่วนการปกครอง ได้รวมจังหวัดในมณฑลพายัพ ซึ่งมีความเจริญเกินกว่าการปกครองขั้นต่ำ ตั้งขึ้นเป็นเมืองจัตวาสองเมือง คือเมืองเชียงรายเมืองหนึ่ง แลเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองหนึ่ง

การสุขาภิบาลตามหัวเมือง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติรัตนโกสินทรศก 127 นั้น ในระหว่างปีนี้ ได้จัดตั้งขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราช เมืองชลบุรี แลเมืองพิชัย อีก 3 เมือง ..... ได้ให้ระเบิดแก่งแม่น้ำน่าน เพื่อจะให้ใช้เรือขนสินค้าไปมา ระหว่างเมืองน่านกับเมืองอุตรดิตถ์ สะดวกขึ้น

การเดินรถไฟสายเหนือ ในระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ได้เปิดทางรถไฟใช้การแต่บ้านดารา ถึงเมืองอุตรดิตถ์ตอนหนึ่ง เปิดสายแยกแต่บ้านดารา ไปถึงเมืองสวรรคโลกอีกตอนหนึ่ง ทางตอนนี้ทำยาก ด้วยต้องข้ามภูเขา แลต้องเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาถึงสองแห่ง ..... จึงเป็นเหตุให้รั้งรอความคิด ที่จะสร้างทางรถไฟตอนต่อจากเมืองแพร่ ขึ้นไปเมืองนครเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องลงทุนอีกมาก.....

ส่วนรถไฟสายใต้ ลงมือทำการแล้วพร้อมกัน 3 ตอนคือ ตั้งแต่เมืองเพชรบุรีลงไปตอน 1 ตั้งแต่เมืองสงขลา ไปพัทลุงตอน 1 ตั้งแต่เมืองตรังขึ้นไปเมืองนครศรีธรรมราชตอน 1

การเกษตร ได้ขยายวิธีออกโฉนดที่ดินออกไปถึงมณฑลราชบุรี แลเมืองสวรรคโลกสุโขทัย ในมณฑลพิษณุโลก

ในศกนี้ ได้เลิกบ่อนเบี้ย ซึ่งยังมีอยู่แต่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ลงเสียอีก 2 ตำบล ..... ในปีนี้ได้เลิกโรงฝิ่นย่อยแต่ในแขวงกรุงเทพฯ เสียกว่า 500 โรง ส่วนการทหาร ได้ใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารทั่วมณฑลกรุงเทพฯ ในศกนี้อีกมณฑลหนึ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ