สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ
แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2428


เมื่อถึงครบปีหนึ่งซึ่งได้มาพบปะพร้อมกันในที่ชุมนุนใหญ่ดังนี้ ทำให้เรารำลึกถึงการที่ล่วงแล้วมาปีกลายนี้.....

ปีนี้กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทิวงคตเสีย ขาดญาติพี่น้องผู้ใหญ่ ..... เป็นที่เรามีความสลดใจเป็นอันมาก ตำแหน่งนี้ เราได้ปรึกษาพร้อมกันแล้วว่า จะงดไว้จะไม่ตั้งขึ้นอย่างเดิมอีกต่อไป..... ราชการในบ้านเมืองที่ได้เปลี่ยนแปลงไปคราวใด เราก็เชื่อว่าการนั้นเป็นไปเพื่อความสุขของบ้านเมือง.....

ความจริงที่เราสามารถจัดการบ้านเมืองได้สำเร็จตลอดทั่วไป ในพระราชอาณาเขตอันกอร์ปด้วยหัวเมืองทั้งหลาย แผ่ขยายอยู่ในพื้นแผ่นดินอันไพศาล มีราษฎรอาศัยอยู่ พูดภาษาเดียวกัน เพี้ยนกันบ้างดังนี้ เป็นเหตุที่เต็มใจยินดีของเราเป็นอันมาก ไทย ลาว ชาน ทั้งปวงก็นับถือว่าตัวเป็นพวกอยู่ในชาติเดียวกันอันหนึ่ง แลตั้งตาหมายว่าเราเป็นเจ้าเป็นใหญ่ผู้อุปถัมภ์บำรุงทั้งนั้น

ทางบกทางน้ำ ที่เป็นหนทางได้เจริญการค้าขาย ให้คนไปมาถึงกันได้ง่ายนั้น เราก็ได้เกื้อกูลเสมออยู่แล้ว..... ใช้กำลังเครื่องจักรกลไฟที่วิชาใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นสำหรับประโยชน์ความสุขแก่มนุษย์ แลหนทางทั้งปวงที่จะได้เกื้อกูลแก่การไปรษณีย์ ที่เราได้เข้าเป็นผู้สัญญาผู้หนึ่ง รวมอยู่ในสากลไปรษณีย์ทุกประเทศแล้วนั้น ให้เป็นการใช้ได้ตลอดทั้งกรุงสยาม .....ได้จัดการโทรเลข ขยายให้มากออกไปตามหัวเมืองที่มีท่าเรือไปมาค้าขายได้บ้างแล้ว แลทางบกสาย ที่ทำตลอดไปจนถึงเมืองลาวฝ่ายเหนือนั้นก็สำเร็จแล้ว..... ในท้องทะเลทางเดินเรือไปมา และท่าจอดเรือซึ่งเห็นเป็นที่ทวีการค้าขายได้ ก็ได้ทำแผนที่แลจัดการทำนุบำรุง ให้ดีเหมือนกับในเมืองไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ