Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

หญ้าแฝก

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

การชะล้างพังทลายของดินยังเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนา ที่ดิน เขต 3 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ น้ำฝนที่ไหลหลากลงมาจากที่ดอนจะพัดพาหน้าดิน ออกไป เกิดความเสียหายให้แก่พื้นที่ปลูกพืชไร่สำคัญ ๆ เช่น มันสำประหลัง อ้อย ข้าวโพด พริก เป็นตัน

นอกจากทำให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังทำให้แหล่งน้ำต่าง ๆ ตื้นเขินอีกด้วย วิธีง่าย ๆ ในการอนุรักษ์ดิน และสามารถดำเนินการเองได้ คือ การปลูกแฝกเป็นแนวระดับขวางความลาดชันพื้นที่ไว้

หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าเช่นเดียวกับ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย และตะไคร้ พบกระจายทั่วไปหลาย ๆ พื้นที่ ที่พบในประเทศไทยจำแนกออกได้ 2 ชนิดได้แก่ หญ้าแฝกหอม และหญ้าแฝกดอน ในธรรมชาติ
พบว่าแฝกทั้งสองชนิดนี้มีการกระจายตัวได้ดีในสภาพพื้นที่ทั้งที่ลุม และที่ดอน ในดินสภาพต่าง ๆ

ข้อแตกต่าง

จัดทำโดย
นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก ฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com