Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
เครื่องพ่นสารหมอกควัน
หัวฉีด

ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช คือ อุปกรณ์สำคัญใช้กระจายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้คลุมเป้าหมายที่ต้องการ เครื่องพ่นสาร ที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากจำแนกตามแหล่งต้นกำลังที่ใช้ออกได้ 2 ประเภทดังนี้

1. เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชประเภทใช้แรงคน ส่วนมากเป็นเครื่องพ่นสารขนาดเล็กทำงานโดยใช้แรงคนเดียวในการฉีด พ่น เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนแบ่งตามระบบการทำงานออกได้ 2 ชนิด คือ

2. เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชประเภทใช้ต้นกำลัง เช่น เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า มีทั้งเครื่องพ่นสารขนาดเล็กสามารถ ใช้งานโดยใช้แรงงานคนเดียวจนถึงขนาดใหญ่ทั้งลากจูงด้วยรถยนต์หรือรถแทรคเตอร์ บางชนิดใช้ต่อกำลังขับจากเครื่องยนต์ของรถ แทรคเตอร์ เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแบ่งตามระบบการทำงานออกได้ 2 ชนิด คือ

นอกจากเครื่องพ่นสารที่ได้กล่าวมาแล้วทั้ง 2 ประเภท ยังมีเครื่องพ่นสารแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องพ่นสารแบบจากหมุนใช้พ่นสาร ในรูปของเหลวเข้มข้นซึ่งมีมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงและแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้หัวฉีดความร้อนจาก การสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน เครื่องพ่นสารแบบใช้ประจุไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดเฉพาะซึ่งรายละ เอียดเครื่องพ่นสารแต่ละชนิดรวมทั้งระบบการทำงานและการบำรุงรักษาจะกล่าวตามชนิดของเครื่องพ่นสารในบทต่อไป

ปัจจัยที่จำให้การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
รูปแสดงเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทำงานวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ
การดูแลและการบำรุงรักษาประจำวัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com