Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การตีราคารังไหม

ประเทศไทยเริ่มมีการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 แต่ยังไม่มีการกำหนดวิธีการตีราคารังไหมและยังไม่มีการใช้กฎเกณฑ์ใน ด้านคุณภาพ ต่อมาการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมได้เพิ่มขยายมากขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2516-2517 จึงได้มีการคิดสูตรราคารังไหมโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพของ รังไหมมาเป็นส่วนในการพิจารณา คือ

ซึ่งหลักเกณฑ์ของการคิดคำนวณราคารังไหมดังกล่าวข้างต้น ยังคงใช้กันมาจน กระทั่งปัจจุบันนี้ เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขในบางส่วนเท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการตีราคารังไหม
ขั้นตอนในการตีราคารังไหม
ที่มาของตารางราคารังไหม
ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการกำหนดราคารังไหม

อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com