Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การบรรจุหีบห่อ

การออกแบบภาชนะบรรจุ

การออกแบบภาชนะบรรจุนั้น จะต้องให้ภาพที่สื่อความหมายตามที่ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ เสมือนกับการแต่งตัวให้ภาชนะบรรจุ แต่ต้องแต่งตัวอย่างมีหลักการเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายที่จะบริโภค ซึ่งเมื่อสินค้าวางจำหน่ายในตลาดแล้ว ทำให้ผู้ดู ผู้บริโภค มีความรู้สึกตอบสนอง นิยมและตัดสินใจเลือกสินค้านั้นในที่สุด สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ภาพเหล่านั้นจะต้องไม่สื่อความหมายในแง่ของการหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค

ข้อควรพิจารณา ในการออกแบบภาชนะบรรจุ

ตลาดเป็นกุญแจสำคัญ การบรรจุหีบห่อจะเป็นกลวิธีหนึ่งที่ทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ก่อนจะตัดสินใจผลิตภาชนะบรรจุว่าจะออกแบบอย่างไร จะใช้วัสดุอะไร ผลิตอย่างไร ฯลฯ ควรตั้งคำถามดังนี้

  1. ผู้ซื้อ เป็นใคร วัย เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ และรสนิยมเป็นอย่างไร
  2. สถานการณ์ตลาด เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ออกแบบให้ ดึงดูดความสนใจขึ้นมากกว่าคู่แข่ง
  3. ภาชนะบรรจุที่ใช้อยู่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สินค้าเสียหรือไม่ และปริมาณการสูญเสียมากน้อยเพียงไร
  4. มีทางปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
  5. ต้นทุนของภาชนะบรรจุ คิดเป็นมูลค่ากี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด

การออกแบบภาชนะบรรจุ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ

  1. การออกแบบด้านโครงสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการบรรจุหีบห่อ โดยเน้นถึงหน้าที่ในการคุ้มครอง รักษาคุณภาพของสินค้า การให้ความสะดวกในการลำเลียงขนส่ง เก็บรักษา และประหยัด เช่น การเลือกใช้วัสดุ คุณภาพของวัสดุ คุณภาพของวัสดุ ขนาดและรูปแบบของการบรรจุ วิธีการประกอบหรือขึ้นรูป ความแข็งแรงต่างๆ เป็นต้น
  2. การออกแบบด้านกราฟฟิค เป็นสิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยเน้นถึงการสื่อความหมาย การตบแต่งให้สวยงาม ดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้านั้น เช่น การออกแบบรูปทรงให้มีความสะดวกในการใช้สอย มีรูปภาพ ตัวหนังสือที่สวยงาม ฉลากที่เด่นชัด เป็นต้น

การออกแบบภาชนะบรรจุ
ประเภทของภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยกระดาษ
ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติก
ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยแก้ว
ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com