Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การพัฒนาไหมในไทย

เรียบเรียงโดย สมหญิง ชูประยูร ,ศิริพร บุญชู ,ดร.สฤษดิพร ชูประยูร

สถานการณ์การผลิต
การตลาด
บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
ผ้าไหม

บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร

เนื่องจากอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพที่ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปี ทำให้ลดการอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมืองหลวง ตลอดจนผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่รู้จักทั่วโลก สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศได้ปีละหลายล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2539 ไทยส่งออกผ้าไหมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท

ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกร โดยเน้นหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาหม่อนไหม โดยเน้นการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในระดับเกษตรกร โดยแบ่งงานที่จะดำเนินการเร่งรัดและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นไหม เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยากจน เดิมเลี้ยงไหมพันธุ์ไหมพื้นเมือง เพื่อผลิตเส้นไหมเอง โดยเกษตรกรสาวมือทำให้ผลิตเส้นไหมได้ปริมาณน้อยและคุณภาพต่ำ เพื่อเป็นการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพเส้นไหม

กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางและรูปแบบในการส่งเสริมดังนี้

ขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี
การพัฒนาการเลี้ยงไหม
จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com