Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เกษตรอินทรีย์

สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช

สารที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ได้แก่ กำมะถัน บอร์โดมิกซเจอคร์ พืชที่สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร คอปเปอร์ซับเฟต คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ออกซี คลอไรด์

การควบคุมแมลง

สำรวจแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก หากพบแมลงศัตรูพืชให้ปฏิบัติได้ดังนี้

การควบคุมวัชพืช

  1. ควรควบคุมก่อนวัชพืชออกดอก
  2. ควบคุมโดยวิธีทางกายภาพ เช่น อบ ตาก บด ถอน ตัด ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ใช้พลาสติกทึบแสงที่ไม่ย่อยสลายคลุมแปลง
  3. ใช้สารสกัดจากพืช
  4. ใช้ชีววิธี เช่น แมลง สัตว์ หรือจุลินทรีย์

ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์
ผลเสียจาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทำไมถึงห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม
ภาวะการทำเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร
สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร
สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน
แผนการจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก
สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช
การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล
ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com