Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เกษตรอินทรีย์

ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง

เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตที่เกษตรกรจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กำหนด และมีการตรวจสอบรับรองจากองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบรับรองสินค้าชนิดนั้นจึงได้รับอนุญาตให้ติดตราเพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าเกษตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2 ฉบับ คือ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์โดยมีองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 องค์กร คือ
- สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร
- สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์กรของภาคเอกชน

การขอใบรับรองพืชอินทรีย์

1.กรมวิชาการเกษตร เป็นออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในนามหน่วยงานของรัฐบาล ผู้ประสงค์จะได้ใบรับรองต้องปฏิบัติดังนี้
- ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองได้ที่สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900โทร.02-579-7520
- กรอกข้อความตามแบบที่กำหนด
- กรมวิชาการเกษตร จะส่งเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างดิน น้ำและผลิตผลมาวิเคราะห์
- หากได้มาตรฐานตามที่วางไง้จะออกใบรับรองให้
-ขณะนี้ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

2.สำนักงานมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในนามของภาคเอกชน ผู้ประสงค์จะได้ใบรับรองให้ติดต่อไปที่ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เลขที่ 801/8 ซอยงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5800934

ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศ

ปัจจุบันมีองค์กรตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศที่มาดำเนินการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยดังนี้ คือ

1.บริษัท OMIC ติดต่อคุณเคน โทร. 02-2884120-3
2.บริษัท P&S AGRO CONTROL ติดต่อคุณเดชา โทร.02-3611910
3.บริษัท BSC ติดต่อคุณยอร์ค โรเสนเครันส โทร.01-884-1073,053-220863

ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์
ผลเสียจาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทำไมถึงห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม
ภาวะการทำเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร
สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร
สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน
แผนการจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก
สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช
การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล
ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com