Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

การติดตามแนะนำด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในพื้นที่จะช่วยเหลือตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรที่จัดทำแปลง 200 ไร่ ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 5 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ช่วงหลังปลูก
ครั้งที่ 2 ช่วงเจริญเติบโต
ครั้งที่ 3 ช่วงออกดอก
ครั้งที่ 4 ช่วงเก็บเกี่ยว
ครั้งที่ 5 ช่วงการปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา

การบริการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในพื้นที่ บริการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากแปลง 200 ไร่ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตราฐาน

การติดตามให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ
สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค จัดคณะผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาให้คำแนะนำตอบข้อซักถามด้านการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ

การอบรมวิทยากรเกษตรกร
นำเกษตรกรจำนวนประมาณ 60 มาเพิ่มพูนความรู้วิชาการผลิตข้าว โดยวิธีการถ่ายทอดในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ทั้งนี้อาศัยสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ดำเนินการบางจังหวัด)

การสัมมนาผู้รับซื้อข้าวเปลือก
เชิญผู้รับซื้อข้าวเปลือกและโรงสีในจังหวัดเข้าสัมมนาร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อให้มีการรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมตามชั้นคุณภาพ รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ (ดำเนินการบางจังหวัด)

การรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี
จัดงานวันสาธิตระดับจังหวัดเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในขั้นตอนสำคัญ เช่น การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว แบบผสมผสานและการเก็บเกี่ยว โดยเชิญชวนเกษตรกรมาร่วมชมและนำไปปฏิบัติตาม (ดำเนินการบางจังหวัด)

เกษตรกรจะได้อะไรจากศูนย์

จัดทำโดย นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก ฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน
กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com