Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

       กิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ชาวนามักประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งนับวันแรงงานทางด้านการเกษตรจะขาดแคลนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองมีสูง และเนื่องจากแต่ละกรรมวิธีการนวดข้าวต้องใช้แรงงานมากและผ่านหลายขั้นตอน ปัญหาการเสียค่าจ้างทั้งจากการเก็บเกี่ยวและการนวดข้าว ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทางด้านการเกษตร ปัญหาการสูญเสียทั้งปริมาณและคุณภาพของข้าวเปลือก หลังจากการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ปริมาณข้าวที่ร่วงหล่นจากรวงมีมากเพราะถูกปล่อยทิ้งไว้ในนานานเกินไป การสูญเสียอันเนื่องจากนก หนู อาจมีเปอร์เซ็นต์สูงมากในท้องที่ การสูญเสียข้าวเปลือกขณะขนย้ายไปสถานที่นวดข้าว จะมีการร่วงของข้าวมาก ในแง่ของคุณภาพข้าวที่ตากแดดไว้หลายวันจะกรอบและหักง่าย ทำให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดหลังการสีต่ำ เป็นผลให้ราคาข้าวต่ำ ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ถ้าข้าวที่ทิ้งไว้ในนามีความชื้นค่อนข้างต่ำแล้วถูกฝนอาจทำให้ข้าวป่น เป็นผลให้ขายได้ราคาต่ำมาก
จากรายงานความสูญเสียเฉลี่ยตามขั้นตอนต่าง ๆ

หลังจากเก็บเกี่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางพบว่า

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้แรงงานคนเกี่ยวข้าว รวมถึงการขนย้ายและนวดข้าวจะมีการสูญเสียรวมทั้งหมดมากกว่า 10% นับเป็นความเสียหายจำนวนมาก และจากปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้มีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนวด (Rice Combined Harvester) ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของไทย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การบำรุงรักษา

เอกสารอ้างอิง

ได้รับการสนับสนุนเผยแพร่โดย
โครงการ KIP 9.35 ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com