Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวจะทำการเกี่ยว และนวดไปพร้อม ๆ กัน การจะทำให้เครื่องนวดข้าวของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมีประสิทธิภาพการนวดที่ดี และมีการสูญเสียต่ำนั้น คือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องนวดข้าวจะต้องมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน จึงต้องทำการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ในการทำงานของเครื่องนวดข้าวว่า เมื่อมีความเร็วรอบที่กำหนด คือ ที่ความเร็วที่ 600 rpm และ 650 rpm โดยเราจะเปลี่ยนอัตราการป้อนและลักษณะสภาพของต้นข้าว โดยมีแกนมุมเอียงของฟันลูกนวดและระยะห่างระหว่างฟันลูกนวดกำหนดไว้ที่ค่าหนึ่ง

ในการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นและลดการสูญเสียเมล็ดข้าวเปลือกลง จำเป็นต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ

  1. ทดสอบเพื่อหาอัตราการสูญเสียเมล็ดข้าวเปลือกระหว่างการทำงานเก็บเกี่ยวและหาปริมาณความสะอาดของเมล็ดข้าวเปลือก
  2. ทดสอบเพื่อหาอัตราการทำงานการเก็บเกี่ยว

ผลการทดสอบ ปรากฏว่าเมื่อเพิ่มความเร็วของการเก็บเกี่ยวสูงขึ้น การสูญเสียเมล็ดตกหน้าหัวเกี่ยว และการสูญเสียเมล็ดรวมทั้งหมดจะลดน้อยลงนั้น แสดงว่าความเร็วสูงสุดของกการเก็บเกี่ยวจะแปรผันกลับกับความหนาแน่นของต้นข้าวและสภาพการล้มของต้นข้าว นอกจากนี้ยังพบว่าเวลาที่ใช้ในการเกี่ยวข้าว และปริมาณการใช้น้ำมัน จะแปรผันโดยตรงกับความหนาแน่นของต้นข้าว และสภาพการล้มของข้าวในแปลงนั้นคือเวลาที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวและปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อความหนาแน่นของต้นข้าวและสภาพการล้มของข้าวในแปลงมีมาก

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การบำรุงรักษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com