Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องฟักไข่เศรษฐกิจ
ทฤษฎีใหม่
หญ้าแฝก
การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์แบบชาวบ้าน
การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้เป็นพันธุ์
การตีราคารังไหม
การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
การทำหญ้าหมัก
การบรรจุหีบห่อ
การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง
การทำปุ๋ยหมัก
การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
การกรีดยาง
การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย
คำแนะนำในการใช้วัคซีน
ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์
ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก
เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอกปอแก้วของไทย
ผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชตระกูลถั่ว
แมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย
ระบบแก๊สชีวภาพแบบฟิกซ์โดม
สารเร่งดอกมะม่วง
การพัฒนาไหมในไทย
น้ำสกัดชีวภาพ
พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมเป็นสิ่งต้องห้าม
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ปุ๋ยพืชสด
โรงเรียนเกษตรกร
การเก็บเกี่ยวฝ้ายและมาตรฐานฝ้ายดอกของไทย
การทำหญ้าแห้ง
การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน
การปฏิบัติรักษาผ้าไหมไทย
การสาวไหมพุ่งด้วยเครื่องสาวไหมแบบปรับปรุง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
การเพาะเลี้ยงไรแดง
การขยายพันธุ์พืช
การใช้สารสกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าแมลงศัตรูพืช
การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง
การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก
เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา
ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดเพื่อการส่งออก
เทคนิคการผสมเกสรทุเรียน
ปุ๋ยปลอม
ภาชนะบรรจุอาหาร
แมลงที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
สีผสมอาหารจากธรรมชาติ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
อาหารพืช

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com