Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

โรคที่สำคัญของถั่วเหลือง

กองเกษตรสัมพันธุ์

โรคที่สำคัญที่พบในการปลูกถั่วเหลืองและทำความเสียหายให้แก่ผลผลิตถั่วเหลืองทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ คือ โรคใบจุดนูนและโรคราสนิมซึ่งมักจะปรากฏอาการที่ใบของถั่วเหลือง ดังนั้นเกษตรกรควรทราบลักษณะอาการ และวิธีการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถั่วเหลืองได้

โรคใบจุดนูน

ลักษณะอาการในระยะแรกจะพบจุดเล็ก ๆ สีเขียวอ่อนเกิดขึ้นทั้งทางด้านใต้ใบ และด้านบนใบ ต่อมาจุดเล็ก ๆ เหล่านี้จะค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้น มีรูปร่างไม่แน่นอน ตรงกลางจะนูนขึ้นเล็กน้อย เนื้อใบบริเวณรอบรอยแผลมักจะมีขอบสีเหลือง และถ้าถั่วเหลืองเป็นโรคนี้รุนแรง ก็จะทำให้ใบร่วง
โรคใบจุดนูนจะแพร่ระบาดได้ดีในสภาพที่มีอากาศค่อนข้างร้อน มีฝนตก ลมแรง และมักจะพบระบาดรุนแรงในถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1, สจ.2, สจ.3, สจ.4 และ สจ.5

การป้องกัน

โรคราสนิท

ลักษณะอาการในระยะแรกจะพบจุกเล็ก ๆ สีน้ำตาลเทาใต้ใบ โดยเริ่มจากใบที่อยู่ด้านล่างของลำต้นก่อน ต่อมาจุดนี้จะขยายขึ้นมีลักษณะนูนคล้ายมีผงสีสนิมเหล็ก เมื่อใช้มือลูบที่บริเวณจุดนูนเหล่านี้จะพบผงสปอร์ (ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา) สีคล้ายสนิมเหล็กติดมือมา อาการดังกล่าวนี้นอกจากจะพบด้านใต้ใบแล้ว ยังพบได้ที่ส่วนอื่น ๆ เช่น กิ่ง ก้าน ลำต้นและด้านบนใบ แต่จะเห็นได้ชัดที่ด้านใต้ใบถั่วเหลืองที่เป็นโรคนี้อย่างรุนแรง ใบจะเหลือง แห้งร่วงก่อนกำหนด ฝักและเมล็ดมีขนาดเล็ก ผลผลิตลดลง

การป้องกัน

เรียบเรียงโดย : อรพิน ถิระวัฒน์ และ วิโรจน์ สุนทรภัค และ จันทนา บุญประภาพิทักษ์ กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
จัดทำ : อัญชลี สวจิตตานนท์ กองเกษตรสัมพันธุ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com