Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย

โดย ปรีชา พราหมณีย์ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้

โดยปกติคำแนะนำการใส่ปุ๋ยให้แก่อ้อยที่ปฏิบัติกันทั่วโลก จะใช้ค่าวิเคราะห์ดินเป็นหลัก มีบ้างที่ใช้ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารจากใบอ้อย ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการประมาณการใช้ปุ๋ย โดยดูจากค่าวิเคราะห์ดิน

ธาตุไนโตรเจนในดินนั้น เรากะประมาณจากระดับ ของอินทรีย์วัตถุในดินเพราะอินทรีย์วัตถุในดินบนเป็นแหล่งสำคัญของไนโตรเจนตามธรรมชาติ ดินไร่ส่วนใหญ่ จะมีอินทรีย์วัตถุอยู่ระหว่าง 1-3 เปอร์เซ็นต์ ระดับของอินทรีย์วัตถุได้

สำหรับระดับของธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโปแตสเซี่ยมก็ได้จากการวิเคราะห์ดินเช่นกัน ส่วนระดับเท่าไรจึงจะเรียกว่าสูงหรือต่ำอย่างไร

เมื่อเราทราบผลวิเคราะห์ดินแล้วนำมาเปรียบเทียบค่ากับตารางที่ 2 และ 3 เราก็พอจะประมาณได้ว่าระดับของธาตุอาหารในดินแต่ละชนิดเป็นอย่างไร จากนั้นจึงนำมาประมาณการใช้ปุ๋ย

การใช้วิธีเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ดินดังกล่าว ยังยุ่งยากเกินไปสำหรับเกษตรกร จึงขอแนะนำการให้ปุ๋ยแก่อ้อยโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้

ชนิดของดินที่ใช้ปลูกอ้อย
หลักการพิจารณาคุณสมบัติของดิน
การจัดการดินทางด้านกายภาพ
การปรับปรุงและแก้ไขดินที่มีลักษณะทางกายภาพเลว
การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดิน
การแก้ดินกรดและการใช้ปูน
การใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อย
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้
การใส่ปุ๋ย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com