Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การปลูกไม้ดอกกระถาง

โรคของไม้ดอกกระถาง

ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก จากการใช้กันภายในประเทศและจากการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศสามารถก่อให้เกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำแก่ผู้ปลูก ทั้งรายที่เป็นมืออาชีพและรายสมัครเล่น จนสามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง และเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ๆ อีกหลายชนิดแล้ว ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง

ในกลุ่มของไม้ดอกไม้ประดับนั้น ไม้ดอกกระถางได้รับความสนใจนิยมจากผู้บริโภคมากกว่าสมัยก่อน และมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าพืชอื่น ๆ เนื่องจากพื้นที่ของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยลดน้อยลง และการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่รีบเร่ง ประกอบกับไม้ดอกกระถางมีความต้องการพื้นที่ไม่มาก มีความสวยงามหลายหลาก และบางชนิดสามารถปลูกและดูแลรักษาง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ จึงทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้อกับการปลูกไม้ดอกกระถางอย่างมากมาย

แม้ว่าการปลูกไม้ประดับรวมทั้งไม้ดอกกระถางจะก่อให้เกิดรายได้อย่างงดงามแก่ผู้ปลูกก็ตาม และแม้ว่าไม้กระถางบางชนิดจะสามารถปลูกเลี้ยงดูได้ง่าย แต่ปัญหาการปลูกเลี้ยงดูให้เจริญงอกงามและรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก็มีอยู่มิใช่น้อย ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดกับต้นพืช อย่างหนึ่งนั้นเป็นผลที่เกิดจากการทำลายของโรค ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านคุณภาพ ความสวยงามที่ลดต่ำลง หรือความผิดปกติที่เกิดกับส่วนของต้นพืช ซึ่งจะทำให้เกิดความกังวลแก่ผู้ปลูกหรือได้รับการปฏิเสธจากผู้บริโภค ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไม้ดอกไม้ประดับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพทางการตลาด เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับนั้นจะใช้ประโยชน์จากความสวยงามเป็นหลัก ความเสียหายหรือความผิดปกติจากการทำลายของโรคหรือศัตรูพืช แม้เพียงเล็กน้อย แต่บางครั้งอาจจะถือว่าคุณภาพต่ำกว่าคุณภาพทางการตลาด และไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นการดูแลปฏิบัติไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้กระถาง จึงเป็นเรื่องที่ต้องการความปราณีตและพิถีพิถันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

การป้องกันความเสียหายหรือการรักษาอาการผิดปกติของไม้ดอกกระถางมีวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุของความเสียหายหรือความผิดปกติ ชนิดของพืช และการพิจารณาตัดสินใจตามหลักวิชาการ ผู้ปลูกเลี้ยงพืชหรือเกษตรกรบางรายอาจตัดสินใจใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีวางจำหน่ายอยู่อย่างแพร่หลาย เพื่อควบคุมความเสียหายหรือการทำลายของโรค ซึ่งหลายรายปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องเช่น เลือกชนิดของสารเคมีไม่ถูกต้องตรงกับสาเหตุของโรค ปฏิบัติไม่ละเอียดถี่ถ้วนตามคำแนะนำในรายละเอียดของสารเคมี ทั้งในด้านของอัตราการใช้ วิธีการฉีดพ่น และข้อระมัดระวังอื่น ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้อง และอาจก่อให้เกิดผลเสียหายข้างเคียงตามมา เช่น การปนเปื้อนของสารเคมีในสภาพแวดล้อม การเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษต่อผู้ปลูกหรือผู้บริโภค รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มหรือสิ้นเปลืองไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และกลายเป็นต้นทุนของการผลิตที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปลูกหรือผู้ผลิต โดยอาจจะยังคงมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการควบคุมความเสียหาย หรือการรักษาความผิดปกติของพืชได้

การตัดสินใจใช้ หรือเลือกใช้วิธีการใด ๆ เพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หรือ การควบคุมความเสียหายและรักษาอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากศัตรูพืชหรือโรคพืช ของผู้ปลูกเลี้ยงหรือเกษตรกรผู้ผลิต จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับต้นพืช การเลี้ยงดูปฏิบัติที่ถูกต้องกับชนิดของพืช การให้ปุ๋ยและแร่ธาตุอาหาร การให้น้ำ ต้องรู้หรือเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะอาการผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช ชนิดหรือสาเหตุของความผิดปกติหรือความเสียหาย สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเกิดอาการผิดปกติ การระบาดของอาการผิดปกติ ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเลือกนำมาปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมความเสียหายนั้น ๆ ได้

ชนิดหรือสาเหตุของโรคไม้ดอกกระถาง
เนื่องจากพืชที่จัดเป็นไม้ดอกกระถาง หรือเป็นไม้ดอกที่สามารถปลูกในกระถาง หรือใช้ประโยชน์ในสภาพที่ปลูกอยู่ในกระถางนั้น ประกอบด้วยพืชกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืช แตกต่างกันหลายชนิดหลายวงศ์ ตั้งแต่พืชล้มลุก พืชกึ่งล้มลุก และพืชยืนต้น ดังนั้นโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ของพืชไม้ดอกกระถางจึงมีความหลากหลาย ทั้งเหมือนและแตกต่างไป การจำแนกชนิดหรือสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดความเสียหายและความผิดปกติกับไม้ดอกกระถาง เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่สามารถทำให้ง่ายและเกิดความเข้าใจชนิด หรือสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพืช และสามารถทำให้เข้าใจในการเลือกวิธีการควบคุม ป้องกันความเสียหายที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นได้

ชนิดหรือสาเหตุของโรคพืชหรือโรคของไม้ดอกกระถาง สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ คือ

1. สาเหตุของโรคซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิต โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุในกลุ่มนี้ อาจเกิดหรือปรากฎได้กับทุกส่วนของต้นพืช เป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วสามารถแพร่ระบาดหรือกระจายจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียง หรือแปลงปลูกอื่น ๆ ได้ บางครั้งเรียกโรคในกลุ่มนี้ว่า โรคระบาดหรือโรคติดเชื้อ สาเหตุในกลุ่มนี้ได้แก่

2. สาเหตุของโรคซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ การดูแลปฏิบัติหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมของต้นพืชที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีผลทำให้พืชมีลักษณะรูปร่างหรือเกิดอาการผิดปกติ เช่น

การเกิดโรคหรืออาการผิดปกติ
การเกิดโรคหรือการเกิดอาการผิดปกติของไม้ดอกกระถาง จะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ

  1. พืชที่ปลูก
  2. เชื้อสาเหตุโรคพืช
  3. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  4. ระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสกับพืช

ในกรณีของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส จะต้องมีปัจจัยที่ 5 เข้ามามีบทบาทร่วมด้วยเพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่ง คือ พาหะนำโรค ซึ่งส่วนมากได้แก่แมลงชนิดต่าง ๆ

พออธิบายได้ว่า หากไม่ปลูกพืชย่อมไม่เกิดโรค ถ้าปลูกพืชแม้ว่าจะมีเชื้อโรคเข้าทำลาย แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรค โรคก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกัน ถ้าปลูกพืชในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคแต่ไม่มีเชื้อสาเหตุของโรคพืชอยู่ในบริเวณนั้น โรคก็ย่อมไม่เกิด แต่หากเมื่อใดที่ปลูกพืชซึ่งเป็นพืชที่อ่อนแอต่อการเกิดโรค มีเชื้อโรคชนิดรุนแรง มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรค เช่น มีความชื้นหรืออุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการเจริญของเชื้อ และมีเวลามากพอที่จะทำให้เชื้อเข้าทำลายพืชก็จะทำให้พืชนั้นเป็นโรคได้ แต่ในกรณีของเชื้อไวรัสบางชนิด มีความจำเป็นต้องอาศัยแมลงพาหะเพื่อนำโรคแพร่ระบาดไปด้วยอีกปัจจัยหนึ่ง

การเพาะเมล็ด
การย้ายกล้า
การย้ายปลูกลงกระถาง
การเด็ดยอด
การให้น้ำ
การให้ปุ๋ย
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
โรคของไม้ดอกกระถาง
การแพร่ระบาดของโรค
ลักษณะอาการของโรค
การป้องกันกำจัดโรคพืช
แนวทางการป้องกันกำจัดโรค
การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุใช้งานได้นาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com