Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร

การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบันนี้ ผู้ปลูกมักนิยมใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเป็นหลัก โดยใช้ในปริมาณสูงและใช้สารเคมีหลายชนิดผสมกันในการฉีดพ่น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นเพื่อความสวยงาม ไม่ให้มีร่องรอยการทำลายของแมลงสัตว์ศัตรูพืช หรือโรคพืช ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ สารเคมีจะก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพของผู้ใช้ และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผู้ปลูกต้องเพิ่มต้นทุนซื้อสารเคมีในการผลิตมากขึ้น นอกจากนี้การใช้สารเคมีที่ไม่ตรงกับชนิดของศัตรูพืชจะเป็นการสิ้นเปลืองและไม่สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ และการใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเวลานานนั้นจะทำให้ศัตรูพืชดื้อยา แม้ว่าจะมีการใช้สารเคมีในปริมาณสูงขึ้นก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับมีประสิทธิภาพ ผู้ปลูกจะต้องรู้สาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากศัตรูพืชชนิดใด แล้วจึงใช้วิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเสมอไป เนื่องจากอาการผิดปกติของไม้ดอกไม้ประดับอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ เกิดจากการทำลายของแมลงสัตว์ศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช การขาดธาตุอาหาร สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม หรือเกิดจากพิษตกค้างของสารเคมี เป็นต้น โดยวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ดังนี้คือ

วิธีเขตกรรม
วิธีกล
การใช้สารเคมี
การใช้ชีวินทรีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com