Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

กล่าวโดยสรุป การที่แม่โคนมหรือโคสาวในระยะต่างๆ มีสภาพความสมบูรณ์ ของร่างกายสูงหรือต่ำกว่าคะแนนร่างกายที่ควรจะเป็นนั้น อาจจะมีสาเหตุต่างๆ และวิธีแก้ไข ดังนี้

ในกรณีแม่โค

ในกรณีโคสาว

จัดทำโดย
ผศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ และ รศ.สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การให้คะแนนร่างกายคืออะไร
การให้คะแนนร่างกายทำกันอย่างไร
ควรใช้การให้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ในระยะเวลาใด
สรุปการให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com