Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์

สัตว์เลี้ยงก็เหมือนมนุษย์ คือ ต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิต การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อให้ผลผลิตด้านเนื้อ นม ย่อมต้องการอาหารที่สมบูรณ์ โค - กระบือเป็นสัตว์เคี่ยวเอื้องที่กินอาหารหยาบ (หญ้า) เป็นอาหารหลัก แต่อาหารหยาบในเขตร้อนเช่นประเทศไทย ส่วนมากจะมีคุณค่าทางอาหารต่ำ โดยเฉพาะในช่วงแล้ง แม้จะให้สัตว์กินเต็มที่ ก็ยังไม่ได้รับโภชนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น ๆ มาทดแทน เช่น วัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ทางการเกษตร รวมทั้งการเสริมอาหารข้นแก่สัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงจึงควรมีความเข้าใจและรู้ถึงคุณสมบัติวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด และการนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปวัตถุดิบอาหารสัตว์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ อาหารหยาบ และอาหารข้น

อาหารหยาบ คือ อาหารที่มีกากหรือเยื่อใยสูง มีโภชนะย่อยต่ำ เช่น พืชอาหารสัตว์ จำพวก หญ้า ถั่วต่าง ๆ หญ้าสด หญ้าหมัก รวมทั้งหญ้าแห้ง ตลอดจนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น ฟางข้าว ต้นและเปลือกข้าวโพดอ่อน ยอดอ้อย เป็นต้น

อาหารข้น คือ กลุ่มอาหารที่มีกากหรือเยื่อใยต่ำ มีโภชนะหรือสารอาหารที่ย่อยได้สูง เช่น ข้าวโพด มันเส้น รำ กากถั่วเหลือง รวมทั้งแรธาตุและวิตามินด้วย แบ่งออกเป็นอาหารข้นที่ให้พลังงาน และอาหารข้นที่ให้โปรตีน

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี
การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
การทำฟางปรุงแต่ง
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com