Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

สุขนิสัยการบริโภค

สุขนิสัยการบริโภค มีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีอาหารเป็นสื่อได้สุขนิสัยที่ดี ในการบริโภคได้แก่

  1. การบริโภคอาหารสุก ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน จึงปลอดภัยกว่าอาหารดิบ
  2. การใช้ช้อนกลางประจำสำรับกับข้าวในการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ติดต่อกันได้
  3. การล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร
  4. การหยิบจับภาชนะไม่ควรจับบริเวณที่สัมผัสอาหาร
  5. การไอ-จาม ไม่ควรไอ-จามลงสู่อาหารและภาชนะอุปกรณ์เพราะเชื้อโรคจะลงสู่อาหารและภาชนะได้
  6. การรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสะอาด
  7. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง ควรใช้ภาชนะแยกต่างหาก และมีกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคในการล้างด้วย

โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
สุขนิสัยการบริโภค
การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com