Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การสาวไหมพุ่ง
ด้วยเครื่องสาวไหมแบบปรับปรุง

การสาวไหมในระดับเกษตรกร

       การสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงเป็นวิธีการสาวไหมที่เกษตรกรได้มีการปฏิบัติกันมาช้านาน โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากชั่วอายุหนึ่งไปสู่อีกชั่วอายุหนึ่ง โดยเดิมทีจะสาวกันแบบพื้นเมืองหรือพื้นบ้าน ซึ่งพวงสาวไหมแบบพื้นบ้านนี้จะมีอัตราการสาวได้ช้ามาก คือ ประมาณ 200 -300 กรัมต่อวัน (8 ชั่วโมง ทำงานเท่ากับ 1 วัน) ในการเลี้ยงไหมของเกษตรกรนั้นกลุ่มผู้สาวไหมเองจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีการพัฒนาผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตรังไหม คือ มีการเพิ่มผลผลิตรังไหมต่อแผ่นเป็น 12-15 กิโลกรัมรังสด และพันธุ์ไหมไทยลูกผสม มีการเพิ่มผลผลิตรังไหมเป็นแผ่นละ 15-18 กิโลกรัมรังสด ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาวิธีการสาวไหมมีความสอดคล้องกับผลผลิตรังไหมของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาเครื่องสาวไหมเพื่อใช้ในการสาวไหมในระดับหมู่บ้านของเกษตรกร ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

  1. เครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน
  2. เครื่องสาวไหมพุ่งแบบมอเตอร์

การสาวไหมในระดับเกษตรกร
เครื่องสาวไหมแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน
ลักษณะส่วนประกอบของพวงสาวไหมแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน
เครื่องสาวไหมพุ่งแบบมอเตอร์
การกรอไหมและทำเข็ด
การสาวไหมในระดับโรงงานอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com