Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

สละ

ชมรมผู้ปลูกสละจันทบุรี

สภาพพื้นที่

- ความลาดเอียง ไม่ควรเกิน 15%
- พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

ลักษณะดิน

- ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนเหนียว ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี
- ชั้นดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร
- มีค่าความเป็น กรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.0-6.5

สภาพภูมิอากาศ

- อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้ำฝน ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนดี
- ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย 60-70%

แหล่งน้ำ

- ต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
- น้ำสะอาดไม่มีสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เป็นพิษปนเปื้อน

พันธุ์
การปลูก
การดูแลรักษา
สุขลักษณะและความสะอาด
ศัตรูของสะละ และการป้องกันกำจัด
แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันจำกัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com