Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

สละ

ชมรมผู้ปลูกสละจันทบุรี

แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

ด้วงแรด (Rhinoceros beetle)

ลักษณะและการทำลาย

ด้วงแรด เป็นศัตรูของพืชตระกูลปาล์มหลายชนิด เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ในสะละพบการทำลายของด้วงแรด 2 ชนิด คือด้วงแรดเล็ก (Oryctes rhinoceros Linnacus) และด้วงแรดใหญ่ (Oryctes gnu Mohner) กัดกินยอดสะละเป็นอาหาร ทำให้ทางใบหักง่าย ด้วงงวงและเชื้อโรคเข้าทำลายซ้ำ ทำให้ยอดเน่าและต้นตายได้

การป้องกันกำจัด

ด้วงงวง (Asiatic palm weevil)

ลักษณะและการทำลาย

ด้วงงวง ที่เป็นศัตรูของพืชตระกูลปาล์มมี 2 ชนิด คือด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก (Rhynchophorus ferrugineus Oliver) และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ (Rhynchophorus vulneratus Panzer) แต่ที่พบการทำลายสะละมักเป็นชนิดเล็ก* โดยตัวด้วงเจาะเข้าทำลายคาน ทำให้ผลร่วงหมดทั้งคน หรือเจาะกาบทำให้ทางใบแห้ง หรือเข้าทำลายทางบาดแผลหลังจากตัดแต่งหน่อต๊อกแล้ว ตัวแก่วางไข่ภายในกาบและเกิดเป็นตัวหนอนกัดกินทำลายครบวงจร

การป้องกันกำจัด

ด้วงงวงจิ๋ว (Coconut small weevil)

ลักษณะและการทำลาย

ด้วงงวงจิ๋ว (Diocalandra frumenti Fabricius) คล้ายมอดข้าวสาร กัดกินเกสรของสะละทั้งตัวผู้และตัวเมียทำให้ไม่ติดผล และเป็นพาหะสำคัญนำโรคต่าง ๆ ด้วย ตัวแก่วางไข่บนช่อดอก เมื่อหนอนฟักจากไข่จะเจาะชอนไชไปตามส่วนต่าง ๆ ของดอกทำให้เกิดแผลเน่า

การป้องกันกำจัด
- เช่นเดียวกับด้วงงวง

สัตว์ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

สัตว์ฟันแทะกัดกินผล เช่นกระถิก หนู กระแต กระจ้อน และกระรอก เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

หอยทาก กัดกินดอกและผล

การป้องกันกำจัด

วัชพืชที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

วัชพืชที่พบในสวนสะละ แบ่งออกได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ

การป้องกันกำจัด

พันธุ์
การปลูก
การดูแลรักษา
สุขลักษณะและความสะอาด
ศัตรูของสะละ และการป้องกันกำจัด
แมลงที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันจำกัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com