Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลองกอง

การใส่ปุ๋ยบำรุงผล

ในการเจริญของช่อดอกและผลลองกองจะใช้สารอาหารจากที่สะสามอยู่ในต้นและสารอาหารจากการสังเคราะห์แสง ซึ่งในระหว่างที่ช่อผลกำลังพัฒนา ลองกองจะมีการแตกกิ่งอ่อนและใบอ่อนด้วย โดยที่กระบวนการแตกกิ่งอ่อนใบอ่อนและการเปลี่ยนจากใบอ่อนเป็นใบแก่นั้นต้องใช้สารอาหารเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเตรียมการให้ต้นลองกองสามารถสร้างสารอาหารได้เพียงพอ ต่อการเจริญของช่อดอก ช่อผล กิ่งอ่อนและใบอ่อน รวมทั้งลดปัญหาผลร่วง จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมีทางดิน สูตร 12-12-17+2 ในช่วงที่ตาดอกกำลังยืดตัว ปริมาณ 500 กรัมต่อต้น

การป้องกันปัญหาผลร่วง นอกจากการตัดแต่งช่อ ตัดแต่งผล และให้ปุ๋ยบำรุงผลตามที่กล่าวแล้ว การให้อาหารเสริมทางใบในช่วงที่ลองกองกำลังแตกใบอ่อนก็จะช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้ดีขึ้นโดย

การให้น้ำ

ระหว่างการยีดตัวของช่อออก และการเจริญของผล ลองกองต้องการน้ำในปริมาณที่มากและสม่ำเสมอ ถ้าขาดน้ำในระยะยึดช่อจะทำให้ได้ช่อดอกที่สั้นกว่าปกติ ถ้าขาดน้ำในระยะแรกของการติดผลจะทำให้ผลอ่อนร่วงมาก และถ้าขาดน้ำในช่วงสัปดาห์ที่ 7-10 หลังดอกบาน จะทำให้ช่อผลและผลลองกองชะงักการเจริญเติบโต ซึ่งระยะที่วิกฤติมาก ค้อ ถ้าปล่อยให้การขาดน้ำในช่วงที่ผลลองกองกำลังเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลือง และเมื่อมีฝนตกลองกองได้รับน้ำอย่างกระทันหันทำให้เปลือกผลแตก โดยที่ผลแตกนี้ทำความเสียหายกับชาวสวนลองกองเป็นอย่างมาก บางรายพบว่ามีผลแตกทั้งต้นหรือเป็นทั้งสวน นั่นหมายถึง

เกษตรกรจะไม่ได้รับผลผลิตในปีนั้นและพบกับภาวะขาดทุน เพราะค่าใช้จ่ายและแรงงานที่เสียไปไม่มีผลตอบแทนกลับคืนมา จะเห็นได้ว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการออกดอกของลองกอง และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต จึงสอดคล้องกับที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า เกษตรกรที่จะสร้างสวนลองกองจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ และควรมีการวางระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
การกำจัดวัชพืช
การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
การใส่ปุ๋ยบำรุงผล
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com