Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

กระเจี๊ยบเขียว

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อควรคำนึงก่อนปลูก

  1. เพื่อให้ได้กระเจี๊ยบเขียวมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดเกษตรกร ควรให้ความเอาใจใส่ปฏิบัติดูแลรักษาถูกวิธีทุกระยะ โดยเฉพาะการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
  2. ปัญหาโรคแมลงมีผลต่อคุณภาพมาก เพราะถ้าเกิดการแพร่ระบาดขึ้นแล้วก็ยากที่จะแก้ไข ควรปฏิบัติให้ถูกต้องแต่แรก เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย เป็นการลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  3. แรงงานในการเก็บเกี่ยว โดยปกติจะใช้แรงงานเฉลี่ย 2 คนต่อไร่ ถ้าปลูกพื้นที่มาก ควรคำนึงถึงความสามารถในการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวด้วยให้มีแรงงานพอเพียง ซื้อนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ก่อนจะตัดสินใจปลูกควรพิจารณาผู้ซื้อที่ดี มีความมั่นคงมีความเข้าใจเงื่อนไขให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการคัดคุณภาพเกษตรกรควรรวมตัวเป็นกลุ่ม กำหนดช่วงปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตพอเพียง ไม่มากหรือน้อยไปในแต่ละวัน

เอกสารอ้างอิง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พันธุ์และแหล่งพันธุ์
ฤดูปลูก
การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก
อายุการเก็บเกี่ยว
แมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียว
โรคกระเจี๊ยบเขียว
วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
การขนส่ง
การเก็บเมล็ดพันธุ์
ลักษณะคุณภาพของกระเจี๊ยบเขียวที่ตลาดต่างประเทศต้องการ
ข้อควรคำนึงก่อนปลูก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com