Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์

จากเอกสารวิชาการ เรื่อง การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดทำเอกสารโดย นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดชลบุรี

การใช้เครื่อง EC มิเตอร์

การใช้เครื่อง EC มิเตอร์ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ปรับความเที่ยงตรงก่อนใช้เครื่อง โดยปกติเครื่องจะมีปุ่มที่สามารถปรับได้ เพื่อตั้งเครื่องให้เที่ยงตรง โดยอาจปรับกับสารละลายมาตรฐานคือ โพแทสเซี่ยมคลอไรด์ (KCl) 0.01 M ซึ่งมีค่า EC 1.413 mmhos/cm ที่ 25° C ก็ได้
  2. ปรับอุณหภูมิ เครื่องบางชนิดปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ แต่บางชนิดต้องปรับเอง ซึ่งมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการใช้เครื่อง pH มิเตอร์
  3. แบตเตอรี่ต้องไม่เสื่อมคุณภาพ จึงจะอ่านค่าได้ถูกต้อง จึงต้องปิดเครื่องทันทีทุกครั้งที่ใช้เครื่องเสร็จ

การดูแลรักษาเครื่องจะคล้ายกับการดูแลรักษาเครื่อง pH มิเตอร์ คือ

  1. ต้องทำการอบอุ่นเครื่องก่อนใช้ทุกครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
  2. ปรับเครื่องให้เที่ยงตรงก่อนใช้ครั้งแรกของแต่ละวัน
  3. ล้างกระเปาะให้สะอาดด้วยน้ำกลั่นทุกครั้งหลังการใช้
  4. เมื่อใช้เครื่องไปนานๆ จะต้องล้างกระเปาะด้วยน้ำส้มความเข้มข้นร้อยละ 7 (7% acitic acid) เพื่อละลายคราบเกลือที่สะสมบนกระเปาะ แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นตามอีกครั้งก่อนเก็บเครื่อง
  5. ตรวจสอบแบตเตอรี่เสมอ
  6. ตรวจสอบความสะอาดของกระเปาะเป็นระยะๆ

ประวัติความเป็นมา
การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในต่างประเทศ
การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในประเทศ
ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
เทคนิคการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
สารละลายธาตุอาหาร
การใช้เครื่อง EC มิเตอร์
วัสดุและภาชนะปลูก
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตก
การศึกษาวิจัย
การผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์
เงื่อนไขในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์
ต้นทุน-ผลตอบแทน
การตลาด
ความรู้ของเกษตรกร
ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเกษตรไทยในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com