Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์

จากเอกสารวิชาการ เรื่อง การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดทำเอกสารโดย นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก จังหวัดชลบุรี

ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันผู้บริโภคกำลังตื่นตัวในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของอาหารอย่างมาก ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจมองว่าพืชที่ผลิตด้วยวิธีนี้ปลอดภัยจากพิษตกค้างของสารเคมีต่างๆ จึงยอมรับผลผลิตที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ ขณะเดียวกันอาจมีผู้บริโภคอีกกลุ่มไม่ยอมรับการผลิตพืชโดยวิธีนี้ เนื่องจากมองว่าพืชไม่ได้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่มีการป้อนธาตุอาหารต่างๆ ให้พืชโดยตรงแทนการหาอาหารเองจากดิน จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ควมาเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคคลกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สิ่งเหลือใช้จากการปลูกพืช เช่นน้ำสารละลายธาตุอาหาร และวัสดุปลูก ที่ไม่ใช้แล้ว จะมีวิธีกำจัดอย่างไรไม่ให้เป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

ประวัติความเป็นมา
การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในต่างประเทศ
การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในประเทศ
ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
เทคนิคการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
สารละลายธาตุอาหาร
การใช้เครื่อง EC มิเตอร์
วัสดุและภาชนะปลูก
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันตก
การศึกษาวิจัย
การผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์
เงื่อนไขในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์
ต้นทุน-ผลตอบแทน
การตลาด
ความรู้ของเกษตรกร
ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการเกษตรไทยในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com