Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

       ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและทำรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมากพืชหนึ่ง ปัจจุบันข้าวโพดฝักอ่อนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในรูปของการบริโภคฝักสด แช่แข็ง และการบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าออก ซึ่งทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายร้อยล้านบาท ประกอบกับข้าวโพดฝักอ่อนใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 45-60 วันเท่านั้น ก็สามารถเก็บเกี่ยวทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ถึงไร่ละประมาณ 2,000-3,000 บาท โดยไม่ต้องระวังโรคแมลงมากนัก นอกจากนี้ผลพลอยได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนยังสามารถใช้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเนื้อและโคนมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมและถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การปฏิบัติดูแลรักษา จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เอกสารเผยแพร่เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหารายละเอียดที่จำเป็นในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้ครอบครัว จึงหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

การถอดดอก
ดินและการเตรียมดิน
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
การเตรียมเมล็ดพันธุ์
การปอกเปลือก
การปลูก
มาตรฐานฝักอ่อน
การดูแลรักษา
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com