สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบเผด็จการ

ความหมายของเผด็จการ

แนวความคิดในเรื่องเผด็จการทางการเมืองนั้น ส่วนใหญ่เรามักจะมองกันว่าเริ่มจาก ข้อเขียนและแนวปฏิบัติของเบติโต มุสโสลินี ผู้นำของอิตาลี และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำของเยอรมนีในช่วงสงรามโลกครั้งที่สอง แต่ความจริงแล้วเผด็จการมีมาแต่โบราณกาลแล้ว เพื่อให้เข้าใจ ความหมายของเผด็จการได้อย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น ในที่นี้เราอาจแบ่งความหมายของเผด็จการได้เป็น 3 ฐานะกัน ดังต่อไปนี้

เผด็จการในฐานะที่เป็นแนวความคิดทางการเมือง

แนวความคิดนี้เชื่อว่ารัฐเป็นเสมือนพระเจ้าทีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดี ความถูกต้อง และความยุติธรรม รัฐจะเป็นผู้ถ่ายทอดเอาความดีงามเหล่านี้ให้กับประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐยอมตนให้กับรัฐโดยปราศจากเงื่อนไข ประชาชนจึงอยู่ในฐานะเครื่องมือที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับรัฐ สำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐในการอกคำสั่งให้ประชาชนปฏิบัติตาม ก็คือ ผู้นำ ซึ่งอาจมีผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดอยู่เพียงผู้เดียว หรืออาจจอยู่ในรูปของกลุ่มผู้นำก็ได้ อุดมการณ์เผด็จการนั้นอ้างว่าผู้นำเป็นผู้ที่ลักษณะพิเศษ กล่าวคือ สามารถล่วงรู้เจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างถูกต้อง การกระทำใด ๆ ของผู้นำจึงเป็นการกระทำไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ผู้นำจึงอยู่ในฐานะที่ทำอะไรก็ไม่ผิด ฉะนั้นการที่ผู้ขัดขวางหรือไม่เห็นด้วยกับผู้นำจะถูกกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่หวังจะทำลายชาติและประชาชน

 

เผด็จการในฐานที่เป็นรูปแบบการปกครอง

การปกครองแบบเผด็จการนั้น โดยทั่วไป หมายถึง ระบอบรวมอำนาจของผู้ปกครองที่ต้องการอำนาจและสามารถยึดอำนาจรัฐไว้ได้ ส่วนใหญ่มักจะใช้วีการรุนแรง เช่น การทำรัฐประหาร ผู้นำเผด็จการเหล่านี้จะพยายามใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอำนาจ และขยายอำนาจให้เพิ่มมากขึ้น อาจมีการจัดสรรตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ ๆ ในระหว่างผู้ใกล้ชิดหรือญาติมิตร กุมกองกำลังทั้งทหารและตำรวจ และใช้กองกำลังเหล่านี้ข่มขู่ สร้างความสะพรึงกลัวให้เกิดกับผู้ที่คิดจะต่อต้าน มีการออกกฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

เผด็จการในฐานที่เป็นวิถีชีวิต

หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนแนวปฏิบัติของคนในสังคมใด ๆ ซึ่งอาจเป็นสังคมประชาธิปไตยก็ได้ พวกนี้เชื่อว่าคนเราเกิดมาแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในทุกด้าน ผู้ที่ด้อยกว่าจำเป็นต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ทีเหนือกว่า ทั้งนี้เพื่อที่จะให้สังคมสามารถอยู่รอดปลอดภัย และก้าวหน้าไปอย่างเป็นเอกภาพ พวกนี้จะพยายามไม่ให้มีความขัดแย้งขึ้นในสังคม และจะนิยมใช้อำนาจในการกำจัดข้อขัดแย้งซึ่งถือเสมือนตัวบ่อนทำลายเสถียรภาพของสังคมมากกว่าที่จะใช้วีการประนีประนอมกัน

ที่มา

  • วัชระ คลายนาทรและคณะ : สังคมศึกษาสมบูรณ์แบบ
  • สุขุม นวลสกุลและคณะ : สังคมศึกษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ