สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบเผด็จการ

ความหมายของเผด็จการ

แนวความคิดในเรื่องเผด็จการทางการเมืองนั้น ส่วนใหญ่เรามักจะมองกันว่าเริ่มจาก ข้อเขียนและแนวปฏิบัติของเบติโต มุสโสลินี ผู้นำของอิตาลี และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำของเยอรมนีในช่วงสงรามโลกครั้งที่สอง แต่ความจริงแล้วเผด็จการมีมาแต่โบราณกาลแล้ว เพื่อให้เข้าใจ ความหมายของเผด็จการได้อย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น ในที่นี้เราอาจแบ่งความหมายของเผด็จการได้เป็น 3 ฐานะกัน ดังต่อไปนี้

เผด็จการในฐานะที่เป็นแนวความคิดทางการเมือง

แนวความคิดนี้เชื่อว่ารัฐเป็นเสมือนพระเจ้าทีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดี ความถูกต้อง และความยุติธรรม รัฐจะเป็นผู้ถ่ายทอดเอาความดีงามเหล่านี้ให้กับประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐยอมตนให้กับรัฐโดยปราศจากเงื่อนไข ประชาชนจึงอยู่ในฐานะเครื่องมือที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับรัฐ สำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐในการอกคำสั่งให้ประชาชนปฏิบัติตาม ก็คือ ผู้นำ ซึ่งอาจมีผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดอยู่เพียงผู้เดียว หรืออาจจอยู่ในรูปของกลุ่มผู้นำก็ได้ อุดมการณ์เผด็จการนั้นอ้างว่าผู้นำเป็นผู้ที่ลักษณะพิเศษ กล่าวคือ สามารถล่วงรู้เจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างถูกต้อง การกระทำใด ๆ ของผู้นำจึงเป็นการกระทำไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ผู้นำจึงอยู่ในฐานะที่ทำอะไรก็ไม่ผิด ฉะนั้นการที่ผู้ขัดขวางหรือไม่เห็นด้วยกับผู้นำจะถูกกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่หวังจะทำลายชาติและประชาชน

 

เผด็จการในฐานที่เป็นรูปแบบการปกครอง

การปกครองแบบเผด็จการนั้น โดยทั่วไป หมายถึง ระบอบรวมอำนาจของผู้ปกครองที่ต้องการอำนาจและสามารถยึดอำนาจรัฐไว้ได้ ส่วนใหญ่มักจะใช้วีการรุนแรง เช่น การทำรัฐประหาร ผู้นำเผด็จการเหล่านี้จะพยายามใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอำนาจ และขยายอำนาจให้เพิ่มมากขึ้น อาจมีการจัดสรรตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ ๆ ในระหว่างผู้ใกล้ชิดหรือญาติมิตร กุมกองกำลังทั้งทหารและตำรวจ และใช้กองกำลังเหล่านี้ข่มขู่ สร้างความสะพรึงกลัวให้เกิดกับผู้ที่คิดจะต่อต้าน มีการออกกฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

เผด็จการในฐานที่เป็นวิถีชีวิต

หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนแนวปฏิบัติของคนในสังคมใด ๆ ซึ่งอาจเป็นสังคมประชาธิปไตยก็ได้ พวกนี้เชื่อว่าคนเราเกิดมาแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในทุกด้าน ผู้ที่ด้อยกว่าจำเป็นต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ทีเหนือกว่า ทั้งนี้เพื่อที่จะให้สังคมสามารถอยู่รอดปลอดภัย และก้าวหน้าไปอย่างเป็นเอกภาพ พวกนี้จะพยายามไม่ให้มีความขัดแย้งขึ้นในสังคม และจะนิยมใช้อำนาจในการกำจัดข้อขัดแย้งซึ่งถือเสมือนตัวบ่อนทำลายเสถียรภาพของสังคมมากกว่าที่จะใช้วีการประนีประนอมกัน

ที่มา

  • วัชระ คลายนาทรและคณะ : สังคมศึกษาสมบูรณ์แบบ
  • สุขุม นวลสกุลและคณะ : สังคมศึกษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย