Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การป้องกันและควบคุมโรค

การควบคุมเชื้อเรซตัน อีโบลาไวรัส (RESTV)ในสัตว์เลี้ยง

ขณะนี้ ยังไม่ มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเรซตัน อีโบลาไวรัส (RESTV) การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจําในสถานเพาะเลี้ยงสุกรหรือลิง (โดยใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์หรือสารซักฟอกอื่น) เป็นวิธีทําให้เชื้อไวรัสหมดฤทธิ์ ลงอย่างมีประสิทธิภาพ

หากสงสัยว่ามีการระบาดของโรค ควรกัก กันบริเวณทั้งหมดทันที การทําลายสัตว์ที่ติดเชื้อซึ่งต้องเฝ้าตรวจสอบให้ฝังหรือเผาซากด้วยนั้น อาจจําเป็นต้องทําเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน การจํากัดหรือห้ามการเคลื่อนย้ายสัตว์จากสถานเพาะเลี้ยงที่พบการติดเชื้อไปยังพื้นที่อื่นสามารถลดการแพร่ กระจายโรคได้

เนื่องจากเคยมีการระบาดของเชื้อเรซตัน อีโบลาไวรัส (RESTV) ในสุกรและลิงนํามาก่อนการติดเชื้อในคน การจัดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์เชิงรุกขึ้นเพื่อตรวจหาสัตว์ป่วยรายใหม่ จึงเป็นสิ่งจําเป็นต้องทําเพื่อให้มีการเตือนภัยแต่ ต้นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางสุขภาพสัตว์และทางสาธารณสุข

การลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีโบลาในหมู่ประชาชน

ในภาวะที่ไม่ มียารักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ หนทางเดียวที่จะลดจํานวนคน ที่ติดเชื้อและตายจากโรคนี้ ได้มีเพียงการเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีโบลาและมาตรการป้องกันตนเองที่ทุกคนพึงปฏิบัติ

ในแอฟริการะหว่างมีการระบาดของโรคอีโบลา สาระเพื่อการเรียนรู้ทางสาธารณสุขสําหรับลดความเสี่ยงควรจะเน้นปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาควรแจ้งประชาชนให้ทราบธรรมชาติของโรคและมาตรการจํากัดการระบาดของโรค รวมถึงวิธีการฝังศพผู้ตาย ควรฝังศพผู้ตายจากโรคอีโบลาโดยไม่ชักช้าและอย่างปลอดภัย

สถานเพาะเลี้ยงสุกรในแอฟริกามีบทบาทช่วยขยายวงของการติดเชื้อได้เนื่องจากมีค้างคาวผลไม้อาศัยอยู่ ในที่เหล่านั้น จึงควรดําเนินมาตรการความมั่นคงทางชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อจํากัดการแพร่โรค สําหรับเชื้อเรซตัน อีโบลาไวรัส (RESTV) สาระเพื่อการเรียนรู้ทางสาธารณสุขควรเน้นที่การลดความเสี่ยงจากการแพร่ โรคจากสุกรสู่คนอันเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการอันไม่ สร้างความปลอดภัยจากการเลี้ยง การเชือดชําแหละ รวมทั้งการบริโภคเลือด น้ำนมและเนื้อเยื่อที่ยังดิบ ควรสวมถุงมือและเสึอผ้าที่ปกป้องมิดชิดเมื่อจับต้องสัตว์ป่วยหรือเนื้อเยื่อของมัน รวมทั้งเมื่อเชือดชําแหละสัตว์ ในพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบเชื้อเรซตัน อีโบลาไวรัส (RESTV) ในสุกร ควรปรุงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากสัตว์ (เลือด เนื้อและน้ำนม) ให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนนําไปรับประทาน

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com