สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล

การแพร่ เชื้อไวรัสอีโบลาจากคนสู่คนย่อมเกิดขึ้นจากการสัมผัสโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับเลือดและสารเหลวจากร่างกาย ที่ผ่านมามีการรายงานว่าเกิดการแพร่ เชื้อสู่บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลเมื่อมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการติดเชื้อถูกละเลย

เราไม่ มีทางทราบได้ชัดเจนแต่ ต้นว่าผู้ป่วยรายใดเป็นโรคอีโบลาเนื่องจากอาการและอาการแสดงเบื้องต้นมักจะไม่ชี้ชัดด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลต้องปฏิบัติงานตามแนวปฎิบัติมาตรฐานเพื่อป้องกันไว้ก่อนต่อผู้ป่วยทุกรายในทุกกระบวนการตลอดเวลา ไม่ว่าผู้ป่วยนั้นจะป่วยด้วยโรคใด แนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมสุขอนามัยพื้นฐานของมือสุขอนามัยของการหายใจการใช้อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (ตามความเสี่ยงต่อการกระเด็นเปื้อน หรือการสัมผัสสิ่งติดเชื้ออื่น ๆ) วิธีที่ปลอดภัยในการฉีดยาและการฝังศพ

นอกจากแนวปฏิบัติมาตรฐาน เพื่อป้องกันไว้ก่อนดังกล่าวนี้บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคอีโบลาควรทําตามมาตรการควบคุมการติดเชื้ออื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดและสารเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนโดยไร้การปกป้องตนเอง เมื่อต้องอยู่ใกล้ (ภายในระยะ 1 เมตร) กับผู้ป่วยโรคอีโบลา บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลควรสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (หน้ากากใสหรือหน้ากากอนามัยและแว่นปกป้องนัยน์ตา) เสื้อคลุมแขนยาว และถุงมือที่สะอาด (สําหรับบางกระบวนการต้องใช้ถุงมือไร้เชื้อ) ผู้ที่ทํางานในห้องปฏิบัติการก็ มีความเสี่ยง การจับต้องตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากคนและสัตว์ต้องสงสัยเพื่อวินิจฉัยโรคอีโบลาควรทําโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกฝนและดําเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย