Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลกจัดหาผู้เชี่ยวชาญและเอกสารความรู้ทั้งมวลเพื่อสนับสนุนการสอบสวนโรคและการควบคุมโรค คําแนะนําเพื่อการควบคุมการติดเชื้อในขณะให้การรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคอีโบลา ปรากฎในเอกสารชื่อว่า “คําแนะนําระหว่างกาลเพื่อการควบคุมการติดเชื้อในขณะให้การรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออกจากไฟโลไวรัส (อีโบลา, มาร์เบอร์ก) มีนาคม 2551” เอกสารฉบับนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ ให้ทันสมัย

องค์การอนามัยโลกได้จัดทําบันทึกช่วยจําฉบับหนึ่งเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อป้องกันไว้ก่อนในสถานพยาบาล (อยู่ระหว่างการปรับแก้ให้ทันสมัย) มาตรฐานการปฏิบัติดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคผ่านทางเลือดและทางอื่น ๆ หากนํามาตรฐานการปฏิบัตินี้ ไปปฏิบัติอย่างทั่วหน้า จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดส่วนใหญ่ อันเกิดจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายได้

 

จึงแนะนําให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อป้องกันไว้ก่อนฉบับนี้ ในกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกราย โดยไม่ ต้องคํานึงถึงสถานภาพว่าเป็นผู้ป่วยระยะติดต่อหรือไม่ เนื้อหาของมาตรฐานการปฏิบัตินี้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานของการควบคุมการติดเชื้อ ได้แก่ สุขอนามัยของมือ การใช้อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดและของเหลวจากร่างกาย การป้องกันเข็มตําและการบาดเจ็บจากของมีคมอื่น ๆ และมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่จําเป็น

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com