Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังฆาธิปไตย

2 สังฆะ

2.1.ความหมายของสงฆ์
2.2.กำเนิดสงฆ์
2.3.อุดมการสงฆ์
2.4.วิวัฒนาการแห่งการเกิดสงฆ์
2.5.องค์ประกอบแห่งสงฆ์
2.6.ประเภทของสงฆ์
2.7.หน้าที่สงฆ์
2.8.สังฆกรรมที่สำคัญ

2.3.อุดมการสงฆ์

แท้ที่จริงการเกิดของสงฆ์ ก็คือเมื่อมีผู้เห็นด้วยกับแนวคิดในการหลุดพ้นจากพันธนาการต่าง ๆ ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า แล้วจึงกราบทูลขอบวช เมื่อมีคนประสงค์ขอบวชมากขึ้นภิกษุก็มากขึ้น แม้อุดมการณ์ไม่เปลี่ยน แต่วิธีการต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรที่ใหญ่ขึ้น ๆ บรรลุเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางเอาไว้และอีกส่วนหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ ส่วนหนึ่งพระองค์ก็ต้องการที่จะทรงมุ่งแก้ปัญหาสังคมอินเดียในยุคนั้น เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน (ไม่มีสมภาพ) ความเป็นทาส (ไม่มีเสรีภาพ) ความไม่มีโอกาสทางการพัฒนาตนเอง (สิทธิ ) ของคนวรรณะต่ำและสตรี ความอดอยากยากจน (เศรษฐกิจ) เมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้กำหนดสงฆ์ ก็เพื่ออุดมการณ์ต่าง ๆ ซึ่งพอจะประมวลได้ดังต่อไปนี้1.เพื่อความสามัคคีหมู่คณะ หรือความผาสุก
2.เพื่อลดละอัตตา คือความยึดมั่นในตัวตน
3.เพื่อเป้าหมายชีวิตคือนิพพาน
4.เพื่อประโยชน์แก่มหาชน (จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมปทาย อตฺถาย หิตาย เทวมนุสฺสานํ ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ปวงชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย) เมื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของสงฆ์ทั้ง 9 ประการแล้วจะได้ ดังนี้

  1. บทนำ
  2. สังฆะ
  3. อธิปไตย
  4. สังฆาธิปไตย
  5. บทส่งท้าย
  6. บรรณานุกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com