สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังฆาธิปไตย

2 สังฆะ

2.1.ความหมายของสงฆ์
2.2.กำเนิดสงฆ์
2.3.อุดมการสงฆ์
2.4.วิวัฒนาการแห่งการเกิดสงฆ์
2.5.องค์ประกอบแห่งสงฆ์
2.6.ประเภทของสงฆ์
2.7.หน้าที่สงฆ์
2.8.สังฆกรรมที่สำคัญ

2.6.ประเภทของสงฆ์

สงฆ์ หรือองค์ประกอบของพระภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อจะแยกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ สมติสงฆ์ และ อริยสงฆ์ ซึ่งถ้าว่ากันตามรูปแบบแล้วจะเรียกรวมกันว่าสงฆ์ไม่แยกกัน แต่ถ้าหากดูกันตามเนื้อหาหรือคุณภาพแล้ว สามารถแยกให้เห็นความแตกต่างกัน ดังนี้

1.สมติสงฆ์ (สมมติ+ สงฆ์) หรือจะเรียกว่าสงฆ์โดยพระวินัย กล่าวคือผู้ที่ขอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา และเมื่อผ่านพิธีกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหรือองค์ประกอบของสงฆ์ได้ทันที แม้จะบวชได้ในนาทีเดียว หรือวันเดียวก็นับว่าเป็นองค์ประกอบแห่งสงฆ์ได้ แต่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมติสงฆ์ ก็เพราะถูกสมติให้ว่าเป็นสงฆ์ หรือสงฆ์โดยการสมติ คือเป็นภิกษุที่ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมใด ๆ เพียงแต่มีอุดมการณ์เข้ามาบวชเพื่อต้องการบรรลุธรรมในโอกาสต่อไป ๆ นั่นเอง2.อริยสงฆ์ (อริย+ สงฆ์) หรือสงฆ์โดยคุณธรรม กล่าวคือพระภิกษุผู้เป็นพระอริยเจ้าที่รวมตัวกันตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป ที่ได้ชื่อว่าอริยสงฆ์ก็เพราะได้บรรลุธรรม หรือบรรลุเป้าหมายในพระพุทธศาสนามีจำนวน 4 คู่คือ คู่ที่หนึ่ง พระโสดาบัน หมายถึงพระผู้ถึงกระแสที่จะไปสู่พระนิพพาน คือละสังโยชน์ 3 ประกอบไปด้วย สักกายทิฏฐิ (ความเป็นเป็นเหตุถือตน), วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัยไม่ตกลงใจ), สีลัพพตปรามาส (ถือศีลและวัตรอย่างงมงาย) คู่ที่สอง พระสกทาคามี หรือสกิทาคามี หมายถึงพระผู้มีญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ทั้ง 3 และทำราคะ-โทสะ-โมหะ ให้เบาบางลง คู่ที่สาม พระอนาคามี หมายถึงพระผู้ละสังโยชน์ 3 พร้อมกามราคะและปฏิฆะ (ควาขัดเคืองแค้นใจ) และคู่ที่สี่ พระอรหันต์ หมายถึงพระผู้ห่างไกลจากกิเลส บรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วหรือทั้งหมดนี้ถ้านำมาจัดระดับแล้วจะได้ 8 ระดับ ด้วยกัน คือ

  • ก.พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค ข.พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล
  • ค.พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค ง.พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล
  • จ.พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค ฉ.พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล
  • ช.พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค ซ.พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล

ดังนั้นจะเห็นว่า..พระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งสร้างระบบที่เรียกว่า “สังฆะ” ขึ้นมาเพื่อเป็นชุมชนแห่งการศึกษาและฝึกฝนพัฒนาชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นไปได้ด้วยดี ความจริงการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ก็คือการสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการที่เขาจะพัฒนาตัวเอง ให้ก้าวหน้าเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของอุดมการณ์สงฆ์นั่นเอง

  1. บทนำ
  2. สังฆะ
  3. อธิปไตย
  4. สังฆาธิปไตย
  5. บทส่งท้าย
  6. บรรณานุกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย