สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังฆาธิปไตย

บรรณานุกรรม

 • โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รศ.,ดร. ภูมิรัฐศาสตร์ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม การเกษตรแห่งชาติ, 2545.
 • คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์. นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2535.
 • --------. วินัยมุข เล่ม 1 ฉบับมาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2535.
 • คูณ โทขันธ์,รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2537.
 • จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2537.
 • จันทิมา เกษแก้ว, ผศ. การเมืองการปกครอง. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540.
 • ชุมพร สังขปรีชา. ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
 • ไชย ณ พล. การปกครองของพระพุทธเจ้าระบอบธรรมาธิปไตย. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2537.
 • เฉลิมพล โสมอินทร์. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2546.
 • นิตย์ สัมมาพันธ์, รศ. การบริหารเชิงพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2529.
 • นวพร เรืองสกุล. 26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี.อี.โอ. กรุงเทพฯ : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด, 2549.
 • พระคุ้มภัย อคฺคปญฺโญ. พระพุทธศาสนากับหลักประชาธิปไตย. www.Koomphai.com. 254...
 • พระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม. จินตลีลากับปริศนาธรรม. พะเยา : กอบคำการพิมพ์, 2547.
 • --------. ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : ธรรมสถา, 2550.
 • --------. มรรคาแห่งชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 3. พะเยา : กอบคำการพิมพ์, 2547.
 • พระมหาอุทัย ญาณธโร. พุทธวิถีแห่งสังคม ปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2538.
 • พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วินดาต้าโปรดักส์, 2548.
 • พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โรง พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536.
 • ทวี ผลสมภพ, รศ. ปัญหาปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534.
 • ประยงค์ สุวรรณบุบผา. รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอ เดียนสโตร์, 2541.
 • ปรีชา ช้างขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : บริษัท สามัคคีสาส์น จำกัด, 2540.
 • --------. ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2538.
 • ทินพันธุ์ นาคะตะ, ศ.ดร. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2529.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ พุทธธรรม, 2538.
 • --------.พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, 2538.
 • --------. มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์. ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2542.
 • --------. นิติศาสตร์แนวพุทธ. ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2541.
 • พระธรรมวโรดม. คู่มือพระอุปัชฌาย์. กาญจนบุรี : สหายการพิมพ์, 2539.
 • พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). การเมือง (มิใช่) เรื่องของสงฆ์. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543)
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, 2539.
 • วิรัช ถิรพันธุ์เมธี. พุทธปรัชญา การปกครอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 25--. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, 2526.
 • สิริวัฒน์ คำวันสา, รศ. ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2541)
 1. บทนำ
 2. สังฆะ
 3. อธิปไตย
 4. สังฆาธิปไตย
 5. บทส่งท้าย
 6. บรรณานุกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย