สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังฆาธิปไตย

ระบอบการปกครองสงฆ์

พระครูโสภณปริยัติสุธี
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.6, MPA.)
2 มีนาคม 2550

สังฆาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองสงฆ์ ที่มีมาครั้งสมัยพุทธกาล โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์ระบอบสังฆาธิปไตย เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจระบอบการปกครองในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ผ่านมานักทฤษฎีทางศาสนาก็ดี นักวิชาการก็ดี ได้พยายามตีความทางพุทธศาสตร์ให้เป็นธรรมาธิปไตย ทั้งนี้อาจจะมองว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่อาศัยธรรมเป็นเครื่องนำทาง แต่หากศึกษาให้ดีแล้วธรรมาธิปไตยเป็นเพียงธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาลเท่านั้น

  1. บทนำ
  2. สังฆะ
  3. อธิปไตย
  4. สังฆาธิปไตย
  5. บทส่งท้าย
  6. บรรณานุกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย