ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อิเล็กทรอนิกส์

         ในปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างหลากหลายรูปแบบในแทบทุกกิจกรรมก็ว่าได้ ตั้งแต่การคิดประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าของโทมัส เอดิสัน เป็นต้นมา

อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การดำเนินชีวิตในอดีต ปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมาก

การเดินทางในปัจจุบันมีการใช้รถไฟฟ้าทั้งบนดิน และใต้ดินอย่างหลากหลาย มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม สั่งการในหลาย ๆหน้าที่เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ไม่เว้นแม้แต่อุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ ก็ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น

ในด้านของการทำงานเพื่อการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้มีบทบาทในการเป็นอุปกรณ์ ส่วนสำคัญในวงจรของการทำงานทั้งสิ้น การสื่อสารปัจจุบันในแทบทุกชนิด ล้วนแล้วแต่อาศัยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำงานเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำแม้แต่การกำหนดหรือบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก ด้วยระบบดาวเทียม GPS

แม้ในการรักษาความปลอดภัย ในทรัพย์สินอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีส่วนสำคัญในการแจ้งเตือนหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น สัญญาณกันขโมย ดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าได้อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์แล้ว

เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ