วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) หมายถึง กระบวนการดำเนินงานวางแผน แก้ไข ปรับปรุง วางระบบ อย่างมีระบบถูกหลักวิชาการให้กับสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม

1. การศึกษา สำรวจ เพื่อกำหนดขอบเขตของสิ่งแวดล้อม

2. การกำหนดกิจกรรมเพื่อการจัดการที่ดี โดยคำนึงสิ่งต่อไปนี้

  • การครอบคลุมปัญหาในการจัดการ
  • ต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่จะดำเนินการ
  • ต้องสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้

3. การควบคุม การบำบัด หรือการกำจัดของเสีย

  • การลดมลพิษหรือของเสียจากต้นกำเนิด
  • การใช้หมุนเวียน
  • การบำบัดของเสีย (Waste Treatment)
  • การกำจัดทิ้ง (Disposal)

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย