วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation) คือ การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากที่สุด และเกิดประโยชน์ยาวนานตลอดไป

ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเภททรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
2. ทรัพยากรน้ำ
3. ทรัพยากรป่าไม้
4. ทรัพยากรประเภทสัตว์ป่า
5. ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน
6. ทรัพยากรประเภทอากาศวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. เพื่อรักษาให้คงสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมให้นานที่สุด
2. เพื่อรักษาปัจจัยสำคัญของระบบสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์
4. เพื่อป้องกันผลกระทบที่เป็นลักษณะต่อเนื่องคล้ายลูกโซ่

แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. การให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้
2. การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
3. การนำกลับมาใช้ใหม่
4. การถนอมรักษา
5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การนำสิ่งอื่นมาใช้แทน
7. การลดอัตราการเสื่อมสูญ
8. การสำรวจหาทรัพยากรใหม่ๆ
9. การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา
10. การรักษาและซ่อมแซม
11. การแบ่งเขต

ประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ทางตรง

1. ประชาชนสามารถคงเหลือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การสูญเสียและการสูญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีน้อยลง

ประโยชน์ทางอ้อม

1. สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
2. เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย