วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์

1. กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) เป็นปรากฏการณ์ของธาตุบางชนิดในธรรมชาติที่มีสมบัติแผ่รังสีออกมาได้ เนื่องจากธาตุนั้นมีนิวเคลียสไม่เสถียร นั่นหมายว่าในนิวเคลียสซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนมีความไม่สมดุล คือ อาจมีโปรตอนหรือนิวตรอนมากเกินไป ทำให้ธาตุนั้นไม่เสถียรเหล่านั้นต้องปล่อยส่วนที่เกินออกมา

ธาตุที่มีสมบัติแผ่รังสีได้เรียกว่า ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive elements) เช่น ธาตุยูเรเนียม (U) ทอเรียม (Th) เรเดียม (Ra) เป็นต้น ธาตุกัมมันตรังสีบางชนิดเมื่อสลายตัวแล้วก็ยังไม่เกิดเป็นธาตุที่เสถียรจึงต้องสลายตัวต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ธาตุที่เสถียรพอที่จะอยู่ในธรรมชาติได้ ธาตุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากธาตุกัมมันตรังสีต้นตัวใดตัวหนึ่งเรียกว่า อนุกรม ระยะเวลาของการสลายตัวของแต่ละอนุกรมจะไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุตั้งต้น บางอนุกรมอาจมีระยะเวลายาวนานมากเป็นล้านปีจึงจะเกิดเป็นธาตุที่มีความเสถียร รังสีพื้นฐานที่ธาตุกัมมันตรังสีแผ่ออกมาโดยทั่วๆ ไปในธรรมชาติมี 3 ชนิด ดังนี้

  • รังสีแอลฟา (alpha ray) ประกอบด้วยอนุกรมแอลฟา สัญลักษณ์ หรือมีประจุ +2 มีมวลมากกว่าโปรตอน และมีอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำ ไม่สามารถวิ่งผ่านกระดาษได้ เป็นรังสีที่เบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า
  • รังสีบีตา (beta ray) ประกอบด้วยอนุกรมบีตา สัญลักษณ์ หรือมีประจุ -1 มีมวลเท่าอิเล็กตรอน ซึ่งน้อยมากจนอาจถือว่าไม่มีมวล มีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอน มีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่ารังสีแอลฟาราว 100 เท่า เบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า
  • รังสีแกมมา (gamma ray) ประกอบด้วยอนุกรมแกมมา สัญลักษณ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีทั้งประจุและมวล เป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้น (ความถี่สูง) จึงมีพลังงานมาก ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าเนื่องจากไม่มีประจุ

2. ปฏิกิริยานิวเคลียส ในนิวเคลียสของอะตอมมีแรงยึดเหนี่ยวสูงมากการที่จะทำให้นิวเคลียสซึ่งเดิมอยู่ในสภาพเสถียรแยกออกจากอะตอมต้องให้พลังงานสูงมากเมื่อนิวตรอนและโปรตอนแยกออกจากนิวเคลียสได้แล้ว นิวตรอนที่มีพลังงานสูงจะพยายามคายพลังงานออกมาโดยการวิ่งไปชนกับนิวเคลียสอื่นๆ ด้วยแรงที่สูงมากเหมือนการดึงสปริง ดังนั้นเมื่อเรายิงนิวตรอนเข้าไปชนอะตอมอื่น จะเกิดแรงเนื่องจากการชนของนิวตรอนกับนิวเคลียสซึ่งเรียกว่า แรงนิวเคลียร์ ทำให้นิวเคลียสที่ถูกชนแตกสลายคายพลังงานออกมามหาศาลและมีอนุภาคนิวตรอนเกิดขึ้นใหม่ ทำให้เกิดการชนของนิวตรอนกับอะตอมอื่นขึ้นอีก เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆ เรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบลูกโซ่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์มี 2 แบบ คือ

  • ปฏิกิริยาฟิสชัน (fission reaction) เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสธาตุหนักหรือธาตุที่มีเลขมวลมาก ซึ่งนิวเคลียสแตกออกเป็นสองส่วนได้เมื่อถูกยิงด้วยนิวตรอน ทำให้ได้ธาตุอื่นที่มีมวลลดลง รวมถึงพลังงานและนิวตรอนออกมา นิวตรอนนี้จะออกมาด้วยความเร็วสูง แล้ววิ่งไปชนนิวเคลียสอื่นให้แตกตัวไปเรื่อยๆ เรียกว่า ปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction)
  • ปฏิกิริยาฟิวชัน (fusion reaction) เกิดจากธาตุที่มีมวลอะตอมน้อยหรือธาตุเบามารวมกันจนเป็นธาตุหนัก แล้วปล่อยพลังงานออกมา

การใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์

1. ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม
2. ใช้ในด้านการแพทย์และอนามัย
3. ใช้ในด้านการเกษตร ชีววิทยา และอาหาร
4. ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อม
5. ใช้ในด้านการศึกษาและวิจัย

ผลกระทบจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

1. ต้องหาที่เก็บและจัดการกับแท่งเชื้อ เพลิงฯที่ใช้แล้ว
2. มีค่าใช้จ่ายในการปลดระวางหลัง เลิกใช้
3. นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้
4. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
5. ต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสูง

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ