วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน รัฐบาลได้รณรงค์ 2 ประเด็นคือ

1. การประหยัดพลังงาน โดยวิธีการประหยัดน้ำมัน วิธีการประหยัดไฟฟ้า และวิธีการประหยัดน้ำ
2. การสำรวจหาแหล่งพลังงานทดแทน

แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

1. บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ หน่วยงานของรัฐได้กำหนดนโยบายและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542-2549 โดยเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน 6 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน น้ำ ป่าไม้ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและเสียง ขยะ และสิ่งปฏิกูล2. บทบาทของภาคเอกชนและองค์กรเอกชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทบาทของภาคเอกชนและองค์กรเอกชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ กำหนดให้ภาคเอกชนที่จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐ

กระบวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. การใช้เทคโนโลยีสะอาด (clean technology)

  • การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
  • การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
  • การนำกลับมาใช้ใหม่
  • ปรับปรุงระบบการทำงานและระบบการบริหารงานในหน่วยงาน
  • การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
  • การบำบัดของเสียอย่างถูกวิธี

2. การใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ