วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน รัฐบาลได้รณรงค์ 2 ประเด็นคือ

1. การประหยัดพลังงาน โดยวิธีการประหยัดน้ำมัน วิธีการประหยัดไฟฟ้า และวิธีการประหยัดน้ำ
2. การสำรวจหาแหล่งพลังงานทดแทน

แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

1. บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทบาทของภาครัฐต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ หน่วยงานของรัฐได้กำหนดนโยบายและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542-2549 โดยเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน 6 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน น้ำ ป่าไม้ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและเสียง ขยะ และสิ่งปฏิกูล2. บทบาทของภาคเอกชนและองค์กรเอกชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทบาทของภาคเอกชนและองค์กรเอกชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ กำหนดให้ภาคเอกชนที่จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐ

กระบวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. การใช้เทคโนโลยีสะอาด (clean technology)

  • การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
  • การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
  • การนำกลับมาใช้ใหม่
  • ปรับปรุงระบบการทำงานและระบบการบริหารงานในหน่วยงาน
  • การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
  • การบำบัดของเสียอย่างถูกวิธี

2. การใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย