วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

      สิ่งแวดล้อม หมายถึง EVERYTHING AROUND US หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งรูปธรรม (สามารถจับต้องได้ มองเห็นได้) และที่เป็นนามธรรมธรรม (กฎหมาย, วัฒนธรรม) ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อาจมีทั้งคุณ และโทษแก่มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมก็ได้

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

ประเภทของสิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 2ประเภท

1.สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ Natural environment

คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่ง ออกเป็น 2. ชนิดได้แก่

  • สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ Biological environment หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่นพืช มนุษย์ สัตว์ ป่า เป็นต้น
  • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ Physical environment หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่นภูเขา ดิน ลม ฟ้า อากาศ เป็นต้น

2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Man – made environment

คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นแบบแผนในการ ดำเนิน ชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

 

  • สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมรูปธรรม คือสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะกายภาพ และมองเห็นได้ชัดเจน เช่นถนน อาคาร บ้านเรือนต่างๆเป็นต้น
  • สิ่งแวดล้อมที่เป็นมโนภาพ หรือสิ่งแวดล้อมนามธรรม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาจากการ สร้าง จินตนาการ และต้องมีการแสดงออกมา จึงจะมองเห็นได้ชัดเจนนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง ขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่นกฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม การเมืองเป็นต้น

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

1. เป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3. ให้ความรื่นรมย์แก่ชีวิต
4. ให้ความสะดวกสบายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
5. รองรับของเหลือหรือเศษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
6. ปรับสภาพธรรมชาติให้สมดุล
7. มีความสำคัญด้านวิชาการและเอกลักษณ์ของชาติ
8. มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของพลังงาน
แหล่งกำเนิดของถ่านหิน
ผลกระทบจากการใช้ถ่านหิน
แหล่งกำเนิดของพลังงานปิโตรเลียม
ผลกระทบจากการใช้ปิโตรเลียม
แหล่งกำเนิดของก๊าซธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์
การนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานขยะ
พลังงานชีวมวล
การอนุรักษ์พลังงาน
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ