สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

3

การพยายามแก้ไขสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งด่านภาษีขึ้นใหม่รวม 4 แห่ง สมเด็จกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงพิจารณาและเห็นชอบด้วย จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงทราบฝ่าละลองธุลีพระบาท พร้อมกับขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริเห็นชอบ และพระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้น โดยมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ภายใต้บังคับกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชหัตถ์เลขา ฉบับที่ 62/385 ลงวันที่ 18 กันยายน รัตนโกสินทร์ ศก 115 (พ.ศ. 2439) หลังจากมีการจัดตั้งกรมป่าไม้แล้วได้มีการจัดการโอนกรรมสิทธิ์พื้นที่ป่าไม้จากเจ้านายฝ่ายเหนือให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งการให้มีนโยบายการบำรุงรักษาป่าไม้ด้วยการล่องไม้ซุงและไม้ท่อนไปตามลำน้ำ ปรากฏว่ามักจะมีผู้มาลอบถากหรือเอาไฟจุดเผารอยตราของเจ้าของไม้ซุงหรือไม้ท่อน เพื่อจะทำให้รอยตราที่ตีประจำต้นไม้ลบเลือนแล้วลักไปขาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราชโองการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ.115 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม รัตนโกสินทร์ ศก 115 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงหลักเกณฑ์วิธีการจับยึดไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน การไต่สวน การห้ามมิให้เรียกค่าสินไหมทดแทนจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่กรณีไม้ที่จับไว้เป็นอันตรายหรือสูญหายเว้นแต่การสูญหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ และบทกำหนดโทษ การทำไม้พบว่ามีการตัดไม้ที่ยังเล็กอ่อนไม่ได้ขนาด หรือการลักลอบตัดฟันไม้สักทุก ๆ ขนาดตามอำเภอใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันป่าไม้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ รวม 2 ฉบับ คือ

1. พระบรมราชโองการประกาศการรักษาป่าไม้ รัตนโกสินทร์ ศก 116 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน รัตนโกสินทร์ ศก 116 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการป้องกันรักษาป่าไม้โดยควบคุมไม่ให้มีการตัด กาน ฟัน โค่นต้นไม้สักที่ยังเล็กอ่อนวัดสูงจากพื้นดินขึ้นไปสามศอก โอบยังไม่ได้ 5 กำ

2. พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม รัตนโกสินทร์ ศก 116 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการป้องกันรักษาไม้สัก โดยบัญญัติให้การตัด หรือกานต้นไม้สักต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล หรือจากเจ้าพนักงานป่าไม้ผู้ได้รับอำนาจจากรัฐบาล และในปีเดียวกันนี้ได้มีการตราพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน รัตนโกสินทร์ ศก 116 บัญญัติให้มีการเก็บภาษีเสา ภาษีไม้รอด ตง แล ตอ - ม่อ ภาษีไม้สัก ภาษีไม้หลักแพ ภาษีไม้กระยาเลย ภาษีไม้ดำ ภาษีไม้แดง ภาษีเปลือกโปร่ง ภาษีกระดาน ไม้ประดู่ ภาษีมาด - เรือ - โกลน และภาษีไม้รวก ไม้ไผ่

อ่านต่อหน้า 4

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ