สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

4

ในปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) ไม้สักที่ซื้อขายกันมีราคาสูงขึ้น ทำให้มีการทุจริตทำดวงตราค้อนเหล็กลักลอบตีตราไม้ขอนสักซึ่งมิใช่ของตนแล้วนำมาขาย ทำให้คนที่ค้าไม้สักโดยสุจริตเสียหายและมีคดีเกี่ยวกับเรื่องดวงตราประจำต้นไม้ขอนสักมากขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันลักลอบตีตราไม้ ร.ศ. 117 โดยบัญญัติห้ามมิให้ทำการตีตราประจำต้นไม้ที่มิใช่ไม้ของตนโดยชอบธรรม และบทกำหนดโทษ การทำไม้สัก ปรากฏว่ามีการลักลอบชักลากไม้สักออกจากป่าที่มิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยไม่ได้เสียค่าตอและภาษีให้กับรัฐบาลเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังไม่ได้เสียค่าตอแลภาษี รัตนโกสินทร์ ศก 118 (พ.ศ. 2442) ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ศก 118 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้ชักลากไม้สัก เว้นแต่เสียค่าตอภาษีและภาคหลวง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ไม้กระยาเลยซึ่งไม่ใช่ไม้สักแต่เป็นไม้ประเภทอื่น ๆ เช่น ไม้เสา ไม้กระดาน ไม้เต็งรัง ไม้รอด ไม้ตะแบก ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ เปลือกสีเสียด หวาย ไม้โกงกาง ไม้สะแก เป็นต้น มีการใช้กันมาก และหลักเกณฑ์วิธีการเก็บภาษียังไม่เหมาะสม จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการเก็บภาษีไม้กระยาเลยเสียใหม่ ซึ่งเดิมเก็บภาษีโดยอาศัยขนาดไม้หรือน้ำหนักไม้ เปลี่ยนมาเป็นเก็บภาษีจากราคาไม้เป็นเกณฑ์ โดยให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่บัญชากรมป่าไม้มีอำนาจกำหนดตั้งพิกัดภาษีได้ตามสมควรแก่ท้องที่ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาไม้ การยกเว้นภาษี การตั้งด่านเก็บภาษี รวมทั้งอำนาจในการตั้งกฎข้อบังคับการตัดฟันหรือห้ามตัดฟันไม้กระยาเลย โดยได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีไม้กระยาเลย รัตนโกสินทร์ ศก 119 และในปีเดียวกันนี้ได้มีการออกกฎข้อบังคับอนุญาตไม้สัก สำหรับใช้ในการปลูกสร้างที่ทำราชการ แลการสาธารณประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 119 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้ไม้สักในการปลูกสร้างวัด ศาลา สะพานหรือฝาย

อ่านต่อหน้า 5

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย