สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

4

ในปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) ไม้สักที่ซื้อขายกันมีราคาสูงขึ้น ทำให้มีการทุจริตทำดวงตราค้อนเหล็กลักลอบตีตราไม้ขอนสักซึ่งมิใช่ของตนแล้วนำมาขาย ทำให้คนที่ค้าไม้สักโดยสุจริตเสียหายและมีคดีเกี่ยวกับเรื่องดวงตราประจำต้นไม้ขอนสักมากขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันลักลอบตีตราไม้ ร.ศ. 117 โดยบัญญัติห้ามมิให้ทำการตีตราประจำต้นไม้ที่มิใช่ไม้ของตนโดยชอบธรรม และบทกำหนดโทษ การทำไม้สัก ปรากฏว่ามีการลักลอบชักลากไม้สักออกจากป่าที่มิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยไม่ได้เสียค่าตอและภาษีให้กับรัฐบาลเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังไม่ได้เสียค่าตอแลภาษี รัตนโกสินทร์ ศก 118 (พ.ศ. 2442) ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ศก 118 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้ชักลากไม้สัก เว้นแต่เสียค่าตอภาษีและภาคหลวง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ไม้กระยาเลยซึ่งไม่ใช่ไม้สักแต่เป็นไม้ประเภทอื่น ๆ เช่น ไม้เสา ไม้กระดาน ไม้เต็งรัง ไม้รอด ไม้ตะแบก ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ เปลือกสีเสียด หวาย ไม้โกงกาง ไม้สะแก เป็นต้น มีการใช้กันมาก และหลักเกณฑ์วิธีการเก็บภาษียังไม่เหมาะสม จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการเก็บภาษีไม้กระยาเลยเสียใหม่ ซึ่งเดิมเก็บภาษีโดยอาศัยขนาดไม้หรือน้ำหนักไม้ เปลี่ยนมาเป็นเก็บภาษีจากราคาไม้เป็นเกณฑ์ โดยให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่บัญชากรมป่าไม้มีอำนาจกำหนดตั้งพิกัดภาษีได้ตามสมควรแก่ท้องที่ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาไม้ การยกเว้นภาษี การตั้งด่านเก็บภาษี รวมทั้งอำนาจในการตั้งกฎข้อบังคับการตัดฟันหรือห้ามตัดฟันไม้กระยาเลย โดยได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีไม้กระยาเลย รัตนโกสินทร์ ศก 119 และในปีเดียวกันนี้ได้มีการออกกฎข้อบังคับอนุญาตไม้สัก สำหรับใช้ในการปลูกสร้างที่ทำราชการ แลการสาธารณประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 119 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้ไม้สักในการปลูกสร้างวัด ศาลา สะพานหรือฝาย

อ่านต่อหน้า 5

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ