สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

5

ในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดอัตราส่วนในการแบ่งค่าตอไม้ โดยให้เป็นไปตามศักดิ์สูงต่ำระหว่างเจ้านายฝ่ายเหนือผู้มีสิทธิรับพระราชทานเงินส่วนแบ่งค่าตอไม้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของเจ้านายฝ่ายเหนือ และในการทำป่าไม้นั้น กรมป่าไม้ได้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยการทำไม้สักรายย่อยในเขตเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นการให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพในการทำไม้ และสงวนสิทธิในการทำป่าไม้บางแห่ง สำหรับผู้มีอาชีพทำไม้ซึ่งเป็นชาวพื้นเมือง และที่สำคัญในปีนี้กรมป่าไม้ได้ประกาศระเบียบการว่าด้วยการให้ทำไม้ ขอนสักและไม้ที่ตัดโค่นไว้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการทำไม้ล้างป่า หรือไม้ล้มขอนนอนไพร ครั้งแรกในประเทศไทย

การกานไม้ เดิมไม่ได้กำหนดไว้เป็นที่แน่นอน เพียงแต่มีหลักเกณฑ์กว้างๆ ว่าไม้ต้นใดไม่มีไม้เชื้อขึ้นอยู่ใกล้เคียงจะเลือกกานไม่ได้ จึงได้มีการวาง หลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้การกานไม้ได้เพียง 2 ใน 5 ส่วน หรือร้อยละ 50 ของไม้ที่ได้ขนาดตัดฟันเว้นไม้ส่วนที่เหลือเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาป่า และเพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาป่าไม้ได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้ทำกานไม้สักแทนเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งเดิมได้มีการผ่อนผันให้บริษัทเช่าทำป่าไม้เลือกกานไม้สักได้เอง การทำไม้กระยาเลย และการเก็บของป่า เช่น น้ำมันยาง หรือสีเสียด มีการเก็บภาษียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดปัญหาทั้งผู้ทำการค้าขายไม้และเจ้าหน้าที่

ประกอบกับไม้กระยาเลยมีราคาสูงขึ้น ทำให้มีการตัดฟันป่าไม้โดยไม่มีการสงวนพันธุ์ไม้ที่มีราคา มีการตัดไม้มากเกินไป ถางป่าเพื่อทำไร่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้มีค่า ทำให้ไม้มีค่าที่ควรจะใช้เป็นสินค้าหมดไป ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่การค้าขาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติรักษาป่า พ.ศ. 2456 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีการกำหนดนิยามคำว่า “ป่า” “ไม้” “ของป่า” และกำหนดอำนาจในการอนุญาตตัด ฟัน เจาะ เผา กาน ลิด เลื่อย ตีตราไม้ และการห้ามหาของป่า และได้มีการออกกฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีการจัดการรักษาป่า ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2456 ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตทำไม้ และได้มีการกำหนดประเภทไม้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ไม้ที่ไม่หวงห้ามกับไม้ที่หวงห้าม

โดยการกำหนดไม้เป็นประเภทใดนั้นให้เสนาบดีที่บัญชากรมป่าไม้เป็นผู้มีอำนาจกำหนด แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติรักษาป่า พ.ศ. 2456 ขึ้นใช้บังคับ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและป้องกันป่าไม้จากการใช้ไม้และการบุกรุกป่าได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับและหวงห้ามเฉพาะต้นไม้และของป่าบางชนิด ไม่มีอำนาจบังคับและคุ้มครองไปถึงสิทธิเหนือพื้นดิน กรมป่าไม้จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติสงวนป่าเสนอต่อรัฐบาล แต่ก็ไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต่อไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีการดำเนินการ แต่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการให้มีการจัดเตรียมคัดเลือกป่าที่สมควรสงวนไว้ เพื่อร่างพระราชบัญญัติสงวนป่าประกาศใช้บังคับจะได้มีการสงวนป่าได้เลย ซึ่งได้มีการประกาศสงวนป่าที่คัดเลือกไว้แล้วโดยให้สมุหเทศาภิบาล หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศซึ่งวิธีนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมาจนมีป่าสงวนเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาป่าเป็นอย่างดี

อ่านต่อหน้า 6

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ